Hva skal jeg gjøre hvis jeg blir permittert?
Medlemmer som blir permittert må søke om dagpenger hos NAV. For å ha rett til dagpenger under permittering må du være reell arbeidssøker og permittert minst 50 %.

Se mer om hvordan du søker dagpenger her 

Fra hvilket tidspunkt får jeg dagpenger og hvor mye utgjør dette?
Plikten til å betale lønn i arbeidsgiverperioden (de 15 første dagene av permitteringen) gjelder ikke ved permittering som følge av streik. Du har derfor ikke krav på lønn i arbeidsgiverperioden etter at permitteringen har trådt i kraft, men vil ha krav på dagpenger etter 3 ventedager i henhold til de vanlige dagpengereglene.

Dagpenger utgjør i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt (inntil 6 G) før skatt. Dersom du ikke får dagpenger vil Parat etter søknad også kunne innvilge permitteringsbidrag tilsvarende det de streikende mottar.

Hvordan beregnes ventedagene og får jeg økonomisk bistand fra Parat?
Lørdag og søndag teller ikke som ventedager. Helligdager telles som ventedager dersom de ikke faller på en lørdag eller søndag. Blir du helt permittert en fredag, vil altså fredag, mandag og tirsdag telle som ventedager, og dagpenger betales da fra og med onsdag.

Arbeidsutvalget i Parat (leder, nestleder, generalsekretær) har vedtatt at medlemmer som permitteres som følge av streik, kan få permitteringsstøtte i ventedagene med kr 744 per dag. Deltidsansatte vil få bidrag i henhold til stillingsbrøk.

For å få permitteringsbidrag fra Parat må følgende dokumentasjon sendes til Parat via tillitsvalgte, eventuelt innhentes fra arbeidsgiver:
- navn og adresse
- stillingsbrøk
- kontonummer bidraget skal utbetales til

Vi trenger ikke lønnsslipp.

Kan jeg søke om økonomisk støtte fra Parat hvis jeg får avslag på dagpenger?
Enkelte arbeidstakere kan oppleve å få avslag på dagpenger, for eksempel på grunn av alder. Aldersgrensen for dagpenger er 67 år (jf. folketrygdloven § 4-23), og det er ikke gjort unntak for dagpenger under permitteringer.
Parat kan etter søknad også innvilge permitteringsbidrag (utover de tre ventedagene) i slike tilfeller. Bidraget vil tilsvare det samme beløpet som de streikende får, dvs. kr 3720 per uke/kr 744 per dag (i fem dager per uke). For å vurdere slik utvidet stønad, må vi i tillegg til navn/adresse, stillingsbrøk og kontonummer, ha lønnsslipp og avslaget fra NAV på søknad om dagpenger.

Hva skal ikke-permitterte Parat-medlemmer som jobber i SAS gjøre?

De av dere som arbeider i samme selskap som de streikende pilotene og som ikke permitteres, skal møte på jobb som vanlig. Vi understreker at dere ikke skal gjøre annen jobb enn dere normalt gjør og dere skal ikke arbeide overtid. Parat ønsker at våre medlemmer ikke bidrar til å redusere virkningen av en slik lovlig streik. Hvis dere blir pålagt å gjøre annet arbeid, ta kontakt med Parat umiddelbart. Dersom dere blir stoppet av streikevakter, ikke forsøk å presse dere forbi, men ring bedriften og gi beskjed om situasjonen.

Hva skal ikke permitterte Parat-medlemmer i andre bedrifter gjøre?

De av dere som jobber i andre selskap som jobber i andre bedrifter enn SAS, skal møte på jobb som vanlig, og gjøre deres vanlige arbeid.

Hvor kan jeg få informasjon om hva som skjer?
Følg med på Parats hjemmesider og nyhetssiden www.parat24.com.

Ta gjerne kontakt med de tillitsvalgte i din forening. De kan ofte ta kontakt med ansatte i Parat direkte for nødvendige avklaringer.

Har du spørsmål kan du også kontakte oss på telefon 21 01 36 00 eller e-post forhandling@parat.com.