I tråd med flaggsaken for 2019, er tema for årets Paratkonferanse "Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassene".

Leder i Parat, Vegard Einan, innledet konferansen med å hylle medlemmer og tillitsvalgte som samfunnsengasjerte innbyggere, med engasjement i lokalpolitikk, engasjement i idrett og kultur eller annet arbeid i frivillig sektor.
– Tillitsvalgte er kanskje en egen rase spesielt engasjerte innbyggere. Derfor er salen her i dag full av engasjement, som kommer til syne ute på mange tusen arbeidsplasser hver dag hele året, der våre tillitsvalgte, dere, jobber for en bedre arbeidsdag for våre medlemmer hver dag, sier Einan og slår fast at Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon med plass til alle.

Einan sier han vet at medlemmer i Parat er opptatt av at arbeidsgiver skal ha gode rammevilkår, delta i rettferdig konkurranse og gi kompetanseheving til sine ansatte, i tråd med den gode norske arbeidslivsmodellen, uavhengig av hva de stemmer i valg.
– Jeg vet at Parats tillitsvalgte er opptatt av å ha en god og direkte relasjon til arbeidsgiver, for å kunne bidra til å utvikle og forbedre arbeidsplassen og arbeidslivet vi er en del av. For å skape en bedre arbeidsdag i det arbeidslivet vår gjest statsråden, er øverste politisk ansvarlig for, sier Einan.

Norwegian-dommen
Einan sier at selv om Parat tapte saken i høyesterett, slår dommen fast at saken var av prinsipiell betydning ikke bare for Parats medlemmer, men for arbeidslivet generelt og partene ble dømt til å dekke egne saksomkostninger.

– At Parat og våre medlemmer tapte rettssaken kan potensielt endre det norske arbeidslivet slik vi kjenner det. Høyesterett slår fast at bedriftsinterne bemanningsbyråer, der hvor man tidligere tilhørte avdelinger, får konsekvenser for ansattes rett til informasjon, samarbeid og medbestemmelse i henhold til hovedavtalen og arbeidsmiljøloven, sier han.

Einan sier Høyesterett i sin dom slår fast at det må være opp til lovgiver å avgjøre om man ønsker en lovendring i tråd med det Parat har hevdet, altså at fast direkte ansettelse må være hovedregelen i arbeidslivet.
– Derfor vil jeg utfordre statsråden her i dag, hva er regjeringens og statsrådens syn på Høyesteretts invitasjon til lovgiver om tydeliggjøring eller en ny definisjon av arbeidsgiverbegrepet, spurte Einan statsråden fra talerstolen.

Vil sette ned partssammensatt utvalg
Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie (H), sier det er delte meninger om hvordan arbeidslivet skal organiseres og hvilke tilknytningsformer som bør tillates.

– Nettopp derfor har jeg også tatt opp med partene om vi ikke bør sette ned et partssammensatt utvalg for å gjennomgå tilknytningsformer, for hele arbeidslivet – ikke bare for noen bransjer, sier hun.

Hauglie sier at ny teknologi og nye plattformer har gjort det mulig å tilby arbeidskraft på nye måter, selv om omfanget av den nye delingsøkonomien ikke er blitt veldig store her i Norge.
– Vi ser at enkelte arbeidsgivere henter inn arbeidskraft, uten å ta det ansvaret som følger med det å være arbeidsgiver – og hvor ansatte blir bedt om å registrere seg som selvstendige aktører foran å gå inn i et regulert arbeidsforhold, sier hun.

Selv om det er lovlig, er det ønskelig?

Hauglie sier vi ikke må komme dit at arbeidstakere ikke har noe valg, hvor markedet bare tilbyr midlertidige og tidsavgrensete jobber.

– Faste trygge jobber skal fortsatt være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Spørsmålet i den omtalte «Norwegian-saken» er ikke lenger om hvorvidt det Norwegian har gjort er lovlig, men om det er ønskelig, sier hun.

Hauglie sier at hun deler Parats ambisjon om et trygt og godt arbeidsliv, med faste ansettelser.
­– Nettopp derfor er trepartssamarbeidet så viktig, det er her vi former og legger rammene for morgendagens arbeidsliv. I Norge skal vi ha et godt stillingsvern, faste stillinger og alle skal vite hvem som er sjefen, sier hun.

Fornøyd Parat-leder
Det er en fornøyd Parat-leder som oppsummerer etter statsrådens innledning.

– Jeg er enig med statsrådens ønske om en helhetlig tilnærming, fremfor å bare se på enkelte bransjer, sier han.

Einan sier det er viktig å ikke bare tette enkelte smutthull, men sørge for et regelverk som ivaretar lovverkets intensjoner og det politiske ønsket om hele, faste ansettelser.
– Jeg er
godt fornøyd med signalene fra statsråden, og fra Parat sin side vil vi selvsagt følge dette opp videre, sier han.