Parats forhandler, Lars Petter Larsen, sier Bristow Norway og NHO nekter å inngå tariffavtale og arbeidsvilkår for redningsmennene, på linje med hva annet redningspersonell har i andre norske helikopterselskaper.
– Arbeidsgiver har så langt vist liten vilje til å inngå en avtale og det er stor fare for at denne konflikten ender med streik, sier Larsen.

Bristow Norway har ansvaret for flere SAR-operasjoner (search and rescue) på norsk sokkel.

– Redningsmennene er besetningsmedlemmer på redningshelikopter og har ansvaret for det redningstekniske arbeidet. I en akuttsituasjon er det disse som evakuerer pasienter ved heisoperasjoner fra båter, eller fra sjøen, under krevende forhold. I tillegg assisteres sykepleiere og annet helsepersonell, sier Larsen.

Justis- og helsedepartementet har utarbeidet en Nasjonal standard for redningsmenn for å sikre et likeverdig medisinsk og redningsfaglig tilbud til brukere av redningstjenester i Norge.

– Med unntak av Bristow Norway har samtlige selskap som driver redningstjeneste på fastlandet forpliktet seg til å følge denne standarden. Selskapet velger i tillegg å benytte seg av utenlandsk arbeidskraft som ikke oppfyller nasjonal standard, sier Parats forhandlingsleder.

Larsen sier en streik blant redningsmennene vil innebære noe redusert beredskap ved skader og ulykker blant arbeiderne på norsk sokkel.

– Ved en konflikt vil vi gjennomføre et begrenset streikeuttak for å unngå fare for liv og helse, sier han.