Fare for flyteknikerstreik

Meklingsfristen i oppgjøret mellom Norsk Flytekniker organisasjon (NFO) og NHO Luftfart utløper i ved midnatt i morgen 26. juni. Blir partene ikke enige er det fare for streik blant flyteknikerne fra arbeidstidens begynnelse onsdag 27. juni. En eventuell NFO-streik vil på sikt kunne ramme flyvedlikehold i SAS, Norwegian og Widerøe, men i første omgang er 3 av rundt 500 NFO-medlemmer tatt ut i streik.

 

Fare for streik i Avinor

Meklingsfristen i oppgjøret mellom YS Spekter, NTL og Spekter for ansatte i Avinor utløper ved midnatt 28. juni. Blir partene ikke enige er det fare for streik blant Delta (YS) og NTL (LO) sine medlemmer i Avinor fra arbeidstidens begynnelse fredag 29. juni kl. 10:00. En eventuell streik blant disse medlemmene vil kunne ramme alle tjenester i Avinor; også fly- og tårntjenester. I første omgang er 44 av rundt 460 Delta-medlemmer og 196 NTL-medlemmer tatt ut i streik.

 

Blir Parat sine medlemmer omfattet av en eventuell streik?

Nei; Parat sine medlemmer er IKKE omfattet av disse eventuelle konfliktene, men konflikt vil likevel kunne få betydning for mange av våre medlemmer. Vi gjør dere derfor oppmerksomme på følgende:

 

Hva skal Parat-medlemmer som jobber i streikerammet bedrift gjøre?

De av våre medlemmer som arbeider i bedrifter hvor ansatte organisert i NFO, Delta eller NTL streiker, skal møte på jobb som vanlig. Vi understreker at dere ikke skal gjøre annen jobb enn dere normalt gjør og dere skal ikke arbeide overtid. Parat ønsker at medlemmene ikke bidrar til å redusere virkningen av en slik lovlig streik. 

 

Hvis dere blir pålagt å gjøre annet arbeid, ta kontakt med Parat umiddelbart. Dersom dere blir stoppet av streikevakter, ikke forsøk å presse dere forbi, men ring bedriften og gi beskjed om situasjonen.

 

Kan vi bli permittert som følge av streiken? 

Ja. Hovedavtalen sier at arbeidstakere kan permitteres dersom de som følge av streiken ikke kan sysselsettes på tilfredsstillende måte. 

 

Hovedavtalen pålegger bedriften plikt til å drøfte eventuell permittering med de tillitsvalgte før varsel gis. Ansiennitetsprinsippet kan fravikes når det foreligger saklig grunn.

 

Det skal settes opp protokoll fra slike møter, og hovedavtalens regler om varslingsfrister løper først fra slikt møte er holdt.

 

Får vi lønn fra arbeidsgiver eller dagpenger fra NAV hvis vi permitteres?

Reglene er litt forskjellige avhengig av om man jobber i en streikerammet bedrift eller ikke.

 

1) Permittering som følge av streik i egen bedrift

Arbeidsgiver plikter å betale lønn i varslingsperioden på 14 dager før permitteringen iverksettes. Du har imidlertid ikke krav på permitteringslønn i arbeidsgiverperioden etter at permitteringen har trådt i kraft, men kan få dagpenger fra NAV i henhold til vanlige dagpengeregler.

 

2) Permittering som følge av streik i annen bedrift

I situasjoner hvor bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakerne som følge av streik i annen bedrift gjelder ingen særskilt varslingsfrist. Arbeidsgiver plikter imidlertid å gi varsel så snart som mulig. De som blir permittert på grunn av streiken vil ikke ha krav på permitteringslønn fra arbeidsgiver, men kan få dagpenger fra NAV i henhold til vanlige dagpengeregler. 

 

I utgangspunktet har man krav på dagpenger fra NAV hvis lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten, og du oppfyller de øvrige vilkårene for dagpenger. 

 

Det er ditt lokale NAV-kontor som avgjør om du har krav på dagpenger eller ikke. 

 

Fra hvilket tidspunkt får vi dagpenger?

Det er først etter en karantenetid på 3 dager at dagpengerettigheter inntreffer. Parat kan etter søknad utbetale konfliktstøtte i denne karanteneperioden. Eventuell stønad tilsvarer normalt det de streikende mottar i streikebidrag. Det er Arbeidsutvalget i Parat (Leder, Nestleder, Generalsekretær) som avgjør om slik støtte skal innvilges i dette tilfellet.

 

Tilsvarende konfliktstøtte vil normalt også utbetales til medlemmer som blir permittert, og som ikke får økonomisk stønad fra verken arbeidsgiver eller det offentlige, forutsatt at man har fulgt de krav som er stilt av NAV. 

 

Hva skal du gjøre dersom du blir permittert?

For å søke om dagpenger må du først registrere deg som arbeidssøker. Du kan få veiledning fra NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33.

 

Når du søker dagpenger må NAV ha en del informasjon fra deg som du må legge ved søknaden. ?. For mer informasjon se her: https://www.nav.no/dagpengervedlegg#chapter-5

 

For å få konfliktstønad fra Parat må følgende dokumentasjon sendes: 

- navn og adresse

- antall barn under 18 år

- stillingsbrøk

- bekreftelse på lønnstrekk fra arbeidsgiver

- evt. avslag fra NAVpå søknad om dagpenger

- kontonummer for utbetaling av støtte

 

Dere som jobber i bedrifter der det finnes Parat-tillitsvalgte, send informasjonen til denne personen som igjen videresender til Parat snarest på e-post forhandling@parat.com. Sett ”konfliktstønad” i emnefeltet.

 

Lurer du på noe ta kontakt med Forhandlings-avdelingen på telefon 21 01 36 00 eller send en e-post til forhandling@parat.com