Mekling -fare for streik

Det vises til tidligere informasjon om oppgjøret, og til dagens pressemelding fra YS og Parat.

YS og LO har i dag begjært meklingen med NHO om årets oppgjør avsluttet. Varsel om plassfratredelse (streikens omfang) er sendt til Riksmekleren. Det gjenstår nå fire dager med tvungen mekling. Dersom partene ikke kommer frem til en løsning innen kl. 24:00 den 7. april er det altså fare for streik fra arbeidstidens begynnelse (kl. 06:00) den 8. april.
Skift og turnusarbeid som er påbegynt før kl. 24:00 den 7. april, avsluttes senest kl. 06:00.

Hvem blir omfattet av en eventuell streik?En eventuell streik vil i førsteomgang omfatte rundt 5700 av de 29000 YS-medlemmene i NHO-området. 1439 av disse er Parat-medlemmer. Uttaket er et resultat av taktiske vurderinger der man har lagt vekt på å ramme arbeidsgiverne og minske konsekvensene for folk flest. 

Ideelt sett hadde det vært ønskelig med parallelle uttak i bedrifter der både LO og YS er inne, men så langt har ikke LO ønsket å bidra til dette.

Følgende av Parat sine overenskomster er omfattet av det første streikeuttaket:Biloverenskomsten54E-overenskomsten28 Fellesoverenskomsten for byggfag83 Funksjonæravtalen360 Industrioverenskomsten331 Landbaseoverenskomsten20 Overenskomst for asfalt og veivedlikehold7 Overenskomst for elektrofagene249 Overenskomst for trykkerier/grafiske bedrifter19 Presse-og medieoverenskomsten260 Service og vedlikeholdsoverenskomsten28 

En utvidelse av streiken må varsles med minst firedøgn, og vil tidligst bli sendt onsdag 4. april. Dersom opptrappingen omfatter noen av Parats medlemmer, vil de tidligst gå ut i streik fra 9. april.Opptrapping vil bli varslet både gjennom media og på våre nettsider, så følg med. Er du i tvil, så ta kontakt medParat. 

Medlemmer som ikke er tatt ut i streik skal møte på jobb som vanlig søndag 8. april/mandag 9. april. 

Vi minner om at lærlinger ikke er omfattet av en eventuell streik