Parat-advokat, Sigurd Øyvind Kambestad sier dommen er prinsipiell viktig og i dette tilfellet viser seg å være viktigere for den aktuelle piloten enn tilsvarende bestemmelser i arbeidsmiljøloven.
– Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven er en såkalt ordensforskrift, det vil si at brudd på drøftelsesplikten ikke automatisk fører til at oppsigelsen kjennes ugyldig. Dommen fra Arbeidsretten er knyttet til saksbehandlingsregler nedfelt i tariffavtalen og er derfor brudd på tariffavtalen. Dette er alvorlig og er årsaken til at arbeidsgiver tapte saken, sier advokat Christen Horn Johannessen som førte saken sammen med Kambestad.

Widerøe og NHO var uenige med Parat
Widerøe, med støtte fra NHO, mente at selv om man ikke hadde forhandlet slik bestemmelsen er beskrevet i tariffavtalen, kunne det bare føre til at Parat fikk dom for at det var begått tariffbrudd og at det ikke kunne avsies dom for at oppsigelsen var ugyldig.
– Det var Arbeidsretten ikke enig i. Uten å problematisere spørsmålet, slår Arbeidsretten fast at når det foreligger tariffbrudd, kan arbeidsgiver pålegges å gjenopprette tariffmessig tilstand.  I dette tilfelle betyr det at oppsigelsen ble kjent ugyldig, sier Parat-advokaten.

En arbeidsgiver som treffer en tariffstridig beslutning, er ifølge dommen forpliktet til å gjenopprette en korrekt tariffmessig tilstand.
– En oppsigelse effektuert i strid med tarifforpliktelsen må kjennes ugyldig. Høyesterett har vist til en avgjørelse i Nokas-saken fra 2017, der Høyesterett gir sin tilslutning til at det ligger innenfor Arbeidsrettens kompetanse å ta stilling til spørsmål om ugyldighet på grunnlag av tariffbrudd, sier Horn Johannessen.  

Parat-advokaten sier dommen fra Arbeidsretten er viktig fordi den viser at brudd på tariffavtalen har direkte følger for det individuelle arbeidsforholdet.