Helsepersonell i apotek er førstelinjen i legemiddelhåndteringen, og har en særlig viktig funksjon for pasientsikkerheten i den utfordrende situasjonen vi nå befinner oss i. Farmasiforbundet ønsker, i likhet med Norges farmaceutiske forening, at det utarbeides en overordnet beredskapsplan som sikrer kunder og pasienter trygg tilgang på legemidler når korona-pandemien nå utvikler seg.

"Farmasiforbundet er spesielt opptatt av smittevernet i apotekene. Det må iverksettes flere tiltak som sikrer både ansatte og kunder mot smitte. Farmasiforbundet mener også det er essensielt at tiltakene er de samme på tvers av kjeder og foretak, slik at det ikke er opp til hver enkelt apotekeier hvilke tiltak som skal settes i verk", heter det i brevet til Helsedirektoratet.