Digitalisering, endring av domstolstruktur skjer samtidig med at domstolene som følge av ABE reformen må nedbemanne med 250 saksbehandler årsverk som tilsvarer nesten 300 stillinger i perioden 2020-2025. Mange domstoler er allerede på bristepunktet i forhold til saksbehandler ressurser. Domstolene fikk nå tildelt 71 millioner til ekstra dommerressurser, som er positivt. Konsekvensen av det vil resultere i enda større arbeidsbelastning på saksbehandlerne. Vi kan ikke ende opp med at dommerne i fremtiden må utføre saksbehandleroppgaver, da de er den dyreste arbeidskraften vi har. Sammenlignet med andre land er domstolene i Norge de med minst støttepersonell i domstolene av alle land vi sammenligner oss med.

Det framgår av regjeringens forslag at den ønsker å opprettholde en desentralisert domstolstruktur. Departementet viser til at man på denne måten kan bevare kompetansearbeidsplasser i distriktene og sikre brukerne nærhet til domstolene. Dette er målsettinger som Parat slutter seg til.

Parat ønsker i utgangspunktet at domstolstrukturen skal være slik den er i dag. Med utgangspunkt i departementets forslag, er det sterkt ønskelig å bevare alle de domstolene som ulike rettssteder, med egen domstolsaktivitet. Dette forutsetter at rettsstedene har den nødvendige kompetansen og er tilstrekkelig bemannet med saksbehandlere i tillegg til dommere.

Departementet har i Prop 11 L pkt 6.2.4 skrevet under konklusjon at bemanningen på rettsstedene bør være opp til domstolleder å avgjøre. Parat mener at det må settes krav til bemanning på de ulike rettsstedene. Konsekvensen ved at det ikke settes krav til bemanning er at arbeidsgiver ved bruk av styringsretten, kan disponere de ansatte slik det er passende, og bemanningen på rettsstedene kan derfor forsvinne.

Det er viktig å understreke at endringer i rettskretsene ikke må resultere i "et A og B lag" blant rettsstedene. Parat støtter ikke en utvikling der ressurser og kompetanse styres inn mot enkelte rettssteder. Parat er bekymret for at sentralisering vil innebære mer ledelse og byråkrati, og vi er avisende til at rettssteder skal fjernledes.

Saksbehandlerne, spesielt i mindre domstoler er de som i tillegg til høy kompetent saksbehandling er førstelinje for publikum både på telefon og ved personlig oppmøte. I tillegg til notariale forespørsler gir saksbehandlerne i stor grad veiledning for oppsett av stevninger, begjæringer, erklæringer og andre forespørsler i alle sakstyper. Det er viktig å ha lokal kjennskap og at domstolen er tilgjengelig for publikum. Parat i domstolene viser videre til tidligere høringsuttalelse med konkrete innspill.