Rapporten som nå legges frem har vi ventet på, og vi vil lese den med interesse, sier forbundsleder Marit Ellingsen. Hun har allerede registrert at DFØ skriver at det har vært en krevende reform med svært ambisiøse mål, og at det innenfor de gitte ressursrammene har vært vanskelig å oppnå målsettingene fullt ut.  Vi skulle klare både mer profesjonalisering og mer nærpoliti sier Ellingsen, og registrere at DFØ skriver at det ikke har vært nok ressurser til å etablere både og, altså sterkere fagmiljøer og mer lokalt tilstedeværende politi. Det må derfor være sammenheng med målene og ressurstilgangen konkluderer de med.

DFØ, tidligere DIFI, har gitt oss gode statusrapporten gjennom hele reformen, og vi har nå muligheten til å justere det som vi ikke har levert godt nok på. I NPL har vi hatt fokus på at reformarbeid tar tid, og vi må få muligheten til å la nye metoder og verktøy for virke. Det er derfor viktig å gis politiet arbeidsro, slik at vi kan oppnå forutsigbarhet, og gi politiledere et reelt handlingsrom. Vi har også fremmet forslag om å få en langtidsplan for politiet, etter mal fra forsvaret.

Her er de viktigste funnene i rapporten: 

·        Politiets måloppnåelse er størst når det gjelder målet om sterkere fagmiljøer som kan håndtere de mest alvorlige sakene.

·        Målet om økt tilstedeværelse og synlighet lokalt er så langt ikke nådd.

·        Det tar tid og ressurser å få ny organisering og reformtiltakene til å virke etter hensikten.

DFØs vurderinger og anbefalinger:

·        Videreutvikling av kommune-politisamarbeidet må skje i tett dialog med den enkelte kommune.

·        Det må vurderes hvordan politiet kan bli mer synlig og tilstedeværende.

·        Innbyggernes muligheter for kontakt med politiet bør forbedres.

·        Utvikling og bruk av digitale løsninger, arbeidsprosesser og tjenester må forseres.

·        Politidistriktene må få til mer samarbeid på tvers av distriktsgrensene.

·        Styringen av politiet må bli mer overordnet og langsiktig.

Etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har DFØ evaluert arbeidet med gjennomføringen av nærpolitireformen. Rapporten som legges frem i dag er en oppfølging av rapportene om status for årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Les hele rapporten her: Evaluering av nærpolitireformen – statusrapport 2020 - DFØ (dfo.no)