I forslaget til statsbudsjett for 2021 ønsker regjeringen å gi 477,8 millioner kroner for å gjøre stillingene permanente. Bevilgningen foreslås som en varig økning. 

Stillingene skal overføres til politidistriktene når det ekstraordinære bemanningsbehovet som følge av virusutbruddet har falt bort. I forslaget skriver regjeringen at de vil legge til rette for et tilgjengelig politi, som i større grad er til stede i lokalsamfunnene.

Leder i Norges Politilederlag i Parat, Marit Ellingsen, sier til NTB at dette er gledelig og er noe som vil styrke patruljene i distriktene.
– Rammene som har ligget til grunn for å ansette politifolkene, har for mange politimestre vært problematisk og har opplevd måltallet som en tvangstrøye. Det er derfor med stor glede vi registrerer at politiet nå får de 400 koronastillingene omgjort til faste stillinger, og at de skal gå til å styrke patruljene i distriktene, sier Ellingsen.

Ellingsen var onsdag en del av et panel som fikk stille Mæland spørsmål om det framlagte budsjettet. 
– Mæland ga klart uttrykk for at hun ønsker å gi politimesterne det økonomiske handlingsrommet som det  har vært stort behov for. Nå vil det blir mulig å ansette den kompetansen en har behov for  i de stillingene en anser som nødvendige for å bygge opp et moderne og fremtidsrettet politi, slik at en nå kan håndtere morgendagens kriminalitetsutfordringer, sier NPL-lederen. 

Hun sier NPL nå vil bruke tid på å gå inn i budsjettdetaljene. 
– Vi vil se på hvordan ABE-reformen, pris og lønnsvekst virker inn på totalen av driftsbudsjettet. Per nå kan vi ikke se hvilke utslag dette vil få, men vi satser på at politiet får den kraften vi har behov for slik at vi nå får den arbeidsroen og forutsigbarheten vi trenger for å kunne gi innbyggerne gode polititjenester, avslutter Ellingsen. 

I tillegg til nærmere 478 millioner kroner til politistillinger og styrking av politidistriktene, foreslår regjeringen følgende tildelinger til Politiet:

  • 23 millioner til trening på beredskapssenteret
  • 39 millioner til påtalejurister
  • 40 millioner til styrking av oppgaver i Frontex
  • Midler til videreføring av midlertidige stillinger innen sivil rettspleie