På møtet deltok leder i Vestfold Sp, Kathrine Kleveland, 2. nestleder i Vestfold Sp, Per-Asbjørn Andvik, generalsekretær i Senterungdommen, Oda Maria Hokstad, og fylkessekretær i Vestfold Sp, Lisbeth Glittum. De ba NPLs nestleder Frank Gran komme med innspill og betraktninger vedrørende politiet i sør-øst.

Gran og NPL ga politikerne tre hovedutfordringer:

1.       Etaten trenger ressurser, autonomi, handlingsrom og reformpause.

2.       Få på plass en politisk omforent langtidsplan for politiet etter mal fra forsvaret.

3.       Organisert kriminalitet, særlig i form av datakriminalitet, er et stadig større problem også i Norge. Hva vil politikerne gjøre for å bekjempe dette, og hvordan ser politikerne for seg at politietaten skal kunne hjelpe i denne kampen?

Forebygging må ligge til grunn
Gran la i møtet med Sp-politkerne vekt på at forebygging skal ligge til grunn for all oppgaveløsning i politiet.
– For oss er det derfor viktig å dele kunnskap om kriminalitetsutfordringer. Forebygging er ikke en oppgave for politiet er alene, det er mange som har en rolle og et ansvar i det forebyggende arbeidet. Samarbeid gir større kunnskap og et bedre beslutningsgrunnlag for å iverksette tiltak som samlet sett gir forebyggende effekt, sa NPLs nestleder.

Større kapasitet til å møte publikum
På spørsmål om hvilke erfaringer og konsekvenser NPL har opplevd ved politireformen, sa Gran at NPL underveis har påpekt et ønske om større kapasitet til å møte publikum der de bor.
– Vi opplever tilbakemeldinger på at innbyggere, og en del ansatte i politiet, ikke er fornøyd med politiets tilstedeværelse lokalt. Synlighet, tilgjengelighet og kontakt med publikum må forbedres. For å nå Stortingets ambisjonsnivå om et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti trengs det en omdisponering av ressurser fra staber, funksjonelle enheter eller fellestjenester, eller gjennom friske ressurser. Politiet må selv ha et kritisk blikk på omfang og effekt av støttefunksjoner på ulike nivåer, påpekte Gran.

NPLs nestleder la til at man også har sett gode resultater som følge av færre tjenestesteder, flere spesialister, mer trening og et sterkere fagmiljø operativt og administrativt.
– Dette har også gitt gode resultater i form av økt kapasitet innen forebyggende arbeid, etterforskning og politioperativt arbeid. Og selv om alle løsninger neppe er optimale eller ferdig utviklede, har politiet i 2021 en helt annen profesjonalitet og styrke enn før reformen, sa Gran.

Bekymringsfull avkriminalisering
Vedrørende den foreslåtte rusreformen formidlet Gran NPLs synspunkt om at formålet er godt, men at forslaget for regjeringen også treffer dem som ikke er rusavhengige. Dette er bekymringsfullt.
– Dette øker risikoen for bruk av narkotika i Norge, ikke minst blant unge. Derfor må vi se på utgangspunktet, og være varsomme med virkemidlene. I politiet merker vi allerede at bruk av begrepet avkriminalisering skaper uklarhet og oppfatninger om at det er en legalisering av narkotika vi nå snakker om. Vi frykter at avkriminalisering vil gjøre noe med opplevelsen av tilgjengelighet for ungdom. Med en avkriminalisering frykter vi at det fjernes en barriere som gjør narkotika mer akseptert som rusmiddel, sa Gran.