I rapporten trekker riksrevisjonen fram at oppklaringsprosenten har gått ned i alvorlige straffesaker politiet i utgangspunktet har fått beskjed om å prioritere.

Nedgang i oppklaringsprosent
Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen trakk på en pressekonferanse blant annet frem at oppklaringsprosenten i saker om seksuallovbrudd gikk ned fra 64 til 57 prosent mellom 2016 og 2020.

Schjøtt-Pedersen vektla at mye har blitt bedre i politiet de siste årene, men understreket samtidig at det fortsatt er svakheter ved politiets håndtering av de mest alvorlige sakene og etterforskningen av disse.
– Kort oppsummert viser undersøkelsen at mye har blitt bedre – de er bedre rustet til å håndtere alvorlig kriminalitet enn før, men samtidig avdekker vi at det fremdeles gjenstår en del arbeid – særlig når det gjelder etterforskningen av de mest alvorlige sakene, sier riksrevisoren.

Vanskelig periode å trekke konklusjoner ut ifra
Forbundsleder i NPL i Parat, Frank Gran,
reagerer på at den tilbakeskuende undersøkelsen tar for seg perioden med omstilling og reformarbeidet i Politiet, og ikke minst store deler av pandemien.
– I så måte blir rapporten til en viss grad kun interessant om man får en tilsvarende revisjon om fem nye år, sier NPL-lederen.

Likevel mener Gran at Politiet tar funnene på det største alvor, og at det er gjort fortløpende tiltak med problemstillingene det pekes på.
Vi som organisasjon opplever at tallene som vises til i Riksrevisjonens undersøkelse er betydelig bedre nå enn hva de var i tidsperioden de undersøkte. Blant annet er saksbehandlingstiden for voldtektssaker for 2021 langt nærmere målet på 130 dager enn i noen av de foregående årene, sier han.

Ønsker at man gjennomgår prioriteringer og ressursfordeling
I rapporten peker også Riksrevisjonen på at det er flere politidistrikter som ikke når sine lokale krav.
– Politidirektoratet har vært tydelige på at hovedutfordringen ligger i geografi og varierende befolkningstetthet. Jeg er glad for at politidistriktene jobber kontinuerlig for å forbedre responstiden, blant annet gjennom flåtestyring og tjenesteplanlegging, sier Gran.

NPL-lederen understreker viktigheten av at politiet tar kritikken innover seg som organisasjon, og går gjennom organisering, prioriteringer og ressursfordeling på nytt.
– Trenden i siste budsjettildeling vil antakelig treffe behovet for publikumsbetjening, men det vil i mindre grad styrke etterforskningskapasiteten i politiet, avslutter han.