Både politiet og Forsvaret har nylig gjennomført undersøkelser om mobbing og seksuell trakassering i etatene. 

I Forsvaret viser en undersøkelse fra høsten 2020 at 22 prosent av Forsvarets ansatte har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering i løpet av det siste året. Tilsvarende tall for politiet er 3 prosent. Andelen øker til 6,6 prosent, eller 904 personer, når man inkluderer de som sier de har opplevd konkret adferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet, som å motta seksuelle kommentarer eller kroppsspråk, deling av seksuelle bilder og film, fysisk berøring som oppleves støtende, forsøk på å overtale til seksuelle handlinger og å bli tvunget til seksuelle handlinger. Undersøkelsen fikk stor oppmerksomhet i 2020, da det kom fram at «knulle-torsdag» var et begrep blant politistudenter.

Reagerer på omfanget
Både politidirektør Benedicte Bjørnland og forsvarssjef Eirik Kristoffersen reagerer på omfanget av trakassering.
– Ett tilfelle er ett for mye. Uansett hvordan man scorer her, så skal det jobbes med, med største alvor, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NRK.

Hun sier det er nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. 
– Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass for alle, dette viser at vi ikke er det, sier hun.

Kvinner mer utsatt
Av de 904 som har opplevd seksuell trakassering i politiet, har 690 blitt utsatt for det i tjeneste. Studenter opplever at det i større grad skjer i sosiale lag, som ikke er i regi av arbeidsgiveren/Politihøgskolen.
Kvinner er mer utsatt for uønsket oppmerksomhet enn menn. Kvinner under 40 er spesielt usatt, og i denne gruppen har 13 prosent opplevd et eller flere tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet.

I 71 prosent av tilfellene er det en kollega som står for adferden, og i 28 prosent av tilfellene er det overordnede. Kvinner blir i høyere grad seksuelt trakassert av menn, menn blir seksuelt trakassert av begge kjønn.

Tydelig lederansvar
Bare én av fem ansatte meldte ifra om uønsket seksuell oppmerksomhet, fordi personen ikke opplevde handlingen som «alvorlig nok».
– Vi må være ærlige å si at vi har noe å jobbe med for at politiet skal være en god arbeidsplass for absolutt alle. Vi har et tydelig lederansvar for å jobbe godt med dette og med kraft i fortsettelsen sånn at politiet er en god arbeidsplass for alle, sier Bjørnland til NRK.

Handler om kultur og holdninger
Marit Ellingsen, leder i Norges Politilederlag i Parat, merker seg at politidirektøren legger vekt på lederansvar. 
– Politiet skal være en god arbeidsplass for absolutt alle ansatte, og ingen skal utsettes for seksuell uønsket oppmerksomhet. Politidirektøren har vært tydelig på at dette er et lederansvar, noe vi også har registrert at politimestre og særorgansjefer har vært tydelig på. Norges Politilederlag støtter opp om det arbeidet som nå er satt i gang. Det er en krevende jobb som handler mye om kultur og holdninger, og vi har tro på at tydelige ledere som aktivt jobber med dette vil gi resultater, sier hun til Parat24.

Det er store variasjoner fra distrikt til distrikt og fra særorgan til særorgan. Flere funn fra politiets undersøkelse, inkludert resultatene fra de enkelte distrikt og særorgan finner du her.

Ikke bra nok
Også i Forsvaret viser undersøkelser at problemet med mobbing og seksuell trakassering, forkortet MOST, er betydelig.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er tydelig på at dette ikke er bra nok.
– Jeg er skuffet over omfanget av mobbing og seksuell trakassering, selv om resultatene viser en liten nedgang siden 2018. Vi har et ansvar ikke bare for oss selv, men alle rundt oss, og vi må utvise mot til å si ifra når noen ikke oppfører seg som de skal, understreker Kristoffersen.

En indre fiende
Til sammen 22 prosent av Forsvarets ansatte oppgir å ha opplevd en eller annen form for seksuell trakassering i løpet av det siste året. Kjønnsforskjellen mellom kvinner og menn er stor, og særlig unge kvinnelige elever og studenter er den personellgruppen der tallet er desidert høyest, med 73 prosent. 
– Mobbing og seksuell trakassering er en indre fiende som skal tape i møtet med oss i Forsvaret. Ingen av våre ansatte, våre kadetter eller våre soldater skal måtte oppleve mobbing og seksuell trakassering. Jeg er spesielt opptatt av resultatene blant våre yngste. Det er dere som er Forsvarets fremtid, sier forsvarssjefen. 

Nulltoleranse
Når det gjelder mobbing, oppgir totalt 11 prosent oppgir å ha opplevd en eller annen form for mobbing de siste seks månedene. 
– Vi har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Det målet står. Det er sammen vi er sterke og det er sammen vi skal bekjempe mobbing og seksuell trakassering. Vi skal iverksette tiltak. Mye handler om lederskap og at vi alle sier fra, sier Eirik Kristoffersen.

Reagerer kraftig
Johan Hovde, leder i Parat forsvar, reagerer kraftig på resultatene i Forsvarets MOST-undersøkelse.
– Hvordan hadde du reagert om din datter, sønn eller kjæreste/ektefelle hadde blitt mobbet eller seksuelt trakassert på jobben? Om det er du som gjør hverdagen uholdbar for kollegaene dine, SLUTT med det, sier han til Parat24. 

– Fjern grisepraten
Hovde sier hver enkelt har ansvar for et sikkert og trygt arbeidsmiljø. 
– Det er mye flott som skjer hver dag i Forsvaret, dette må bygges videre på. Samtidig må vi ta tak slik at vi fjerner grisepraten i lunsjen og andre forhold som kan bidra til mobbing. Vi må få en slutt på seksualisert snakk, tafsing og sjikane. Et spesielt ansvar hviler på ledere på alle nivå, de må ta tak i de saker som kommer frem, sier han.

– Bruk oss!
Hovde oppfordrer Parat forsvar-medlemmer som opplever mobbing og seksuell trakassering om å ta kontakt.
– Vi som er tillitsvalgte er til for å hjelpe, bruk oss. Vi har alle et ansvar for å bekjempe en «indre fiende», som forsvarssjefen har kalt problemet med mobbing og seksuell trakassering, sier han.

Les mer om Forsvarets MOST-undersøkelse her

Forsvaret har også etablert en egen varslingstelefon, som kan ringes anonymt på 800 89 666.

Ikke oppløftende
Anneli Nyberg er nestleder i Parat, og sitter også i Parats likestillings- og mangfoldsutvalg. Hun sier resultatene i rapportene fra Forsvaret og politiet ikke er oppløftende.
– De synliggjør et stort problem. Samtidig er det bra at store etater som Forsvaret og politiet gjennomfører undersøkelser for å avdekke mobbing og trakassering. Det er med på å sette sakene i fokus og jeg tror at det er en del av løsningen mot et bedre og tryggere arbeidsmiljø for alle, sier Nyberg til Parat24. 

– Vi kan alle bidra
Hun mener åpenhet rundt disse problemene vil bedre sjansene til å få til en endring.
– Mye av utfordringene skyldes ulik forståelse av hva som er akseptabel oppførsel og ikke. I tillegg er det ofte et element av skeive maktforhold, så som alder, stilling eller andre hierarkier involvert, og undersøkelsene viser også at unge kvinner oftere opplever seksuell trakassering enn andre. At så mange velger å ikke rapporterer hendelsene tyder også på en redsel for represalier eller frykt for karrieren skal stoppe opp. Nå må alle ta sitt ansvar for å stoppe seksuell trakassering, og vi kan alle bidra, sier hun.

Les også: Nesten halvparten av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering

Les også: Kommentar: Forsvaret er ikke kvinnefiendtlig