Politilederen sier totalberedskapen må stå i forhold til et nytt, og utvidet trusselbilde.
– For å bidra til et godt og forsvarlig mottak av den største flyktningestrømmen i moderne tid, har politiet på kort tid fått betydelige meroppgaver. Store ressurser i politiet er omdisponert til et oppdrag vi må forvente å stå i over tid. Dette er bare ett av flere oppdrag som et politi med kapasitet skal og bør håndtere i krise, sier Ravlo.
Krisepakke og trygghetsproposisjon

Han sier regjeringens krisepakke i form av en trygghetsproposisjon er nødvendig slik situasjonen har utviklet seg.
– Styrking av beredskapen betyr flere ressurser, fortrinnsvis flere operative i politiet. Skal vi få det til må vi starte med å utvide antallet politistudenter som forrige regjering halverte i antall, sier Ravlo.
Oppbemanning forutsetter økt antall studenter

Antallet politistudenter har i flere år ligget på over 700, men forrige regjering reduserte tallet til 400. En reduksjon Norges Politilederlag var kritisk til allerede i 2020.
– Med dagens studentantall vil politiet ha store utfordringer med å opprettholde dagens nivå på tjenestene som ytes befolkningen. Skal vi øke beredskapen må antallet studenter økes betraktelig. Regjeringen må se beredskap i et lengre tidsperspektiv. Politiet må ha tilgang på nødvendig kompetanse for å imøtekomme samfunnets forventninger. Skal vi klare det, må vi øke antallet studenter allerede ved studiestart til høsten, sier politilederen.