Den nye særordningen gjelder alle som gjør arbeid eller utfører verv i politiets tjeneste. 

Politifolk er i likhet med andre arbeidstakere yrkesskadedekket både under tjeneste og trening. Det har imidlertid i noen situasjoner vist seg vanskelig for politiansatte å oppfylle det alminnelige vilkåret om arbeidsulykke, når skader skyldes pålagt operativ trening, skriver justiskomiteen i sin innstilling. Det er dette som er bakgrunnen for at Stortinget nå har vedtatt den nye bestemmelsen i politiloven.

Den som gjør arbeid eller utfører verv i politiets tjeneste, herunder markører og instruktører, kan kreve erstatning av arbeidsgiver for skader som skyldes pålagt organisert trening og testing som inngår i sertifiserings- og vedlikeholdsprogram for innsatspersonell.Dermed omfattes all såkalt IP-trening, også når andre enn innsatspersonell trener på elementer som inngår i IP-treningen. Det vil typisk være tilfelle for politiansatte med begrenset politimyndighet, som arrestforvarere og grensekontrollører. Videre kan det kreves erstatning for skader som skyldes annen operativ trening, kurs og øvelser som ikke inngår i sertifiserings- og vedlikeholdsprogrammet for innsatspersonell, men som omfatter elementer av maktbruk og redningstjeneste. Det kan også kreves erstatning for skader som pådras under opptaksprøver til politiets spesialenheter.