Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentenes mening. 

Beskrivelsene fra de to partilederne inngår i en mangeårig tradisjon hvor politikere har ulike meninger på hvordan politi og justissektoren håndteres, og der diskusjon ofte går på hvem som gjør mest, eller minst.

Faktum er at de årsverkene politiet er tilført de siste ti år har vært helt nødvendig for å holde tritt med samfunnsutviklingen. Noen reell styrking i kapasitet er det vanskelig å se spor av. Det leveres mange gode tjenester, men gjøres også tøffe prioriteringer som på ulike måter får konsekvenser for innbyggerne her i Trøndelag, og landet for øvrig, hver eneste dag. 

Lundemo uttrykker i sin kronikk, med rette, bekymring for bemanningsnedgangen i Trøndelag og konsekvensene av politisk detaljstyring. Skiftende regjeringer har gjennom de siste 30 årene hatt tradisjon for dette med detaljstyring, noe som er bekreftet gjennom en rekke utredninger, nå sist i DFØ-rapport 2022:6.

Norges Politilederlag i Parat (NPL) ønsker seg politikere som tar ansvar for en mer overordnet og strategisk styring av politiet. Vi som jobber i politiet, ønsker oss mer forutsigbarhet og tillit til at politiet er i stand til å gjøre prioriteringer som innfrir politiske målsettinger. Vi har anbefalt en styring med inspirasjon fra Forsvaret som har fireårige langtidsplaner, basert på et faglig råd. Norges Politilederlag leverte et forslag på slik løsning til justisdepartementet i februar 2023. Partifraksjonene i justiskomitéen har også mottatt dette og det er positivt at Politiets Fellesforbund i Trøndelag støtter et slikt tankegods. 

En slik løsning gir fortsatt politikerne ansvar for å peke ut retningen og ambisjonsnivået for norsk politi. Ambisjonsnivåene må være gjenstand for politisk debatt og beslutning i Stortinget. Basert på Stortingets beslutning gis politidirektøren et oppdrag og finansiering, som i tillegg innebærer tillit til drift og utvikling i kommende fireårsperiode. 

Jeg utfordrer fylkesordførerkandidatene Pål Sæther Eiden og Thomas Iver Hallem til å løfte debatten om politiets ambisjonsnivå, der faglighet, langsiktighet og brede forlik er grunnlaget. 

Kjetil Ravlo
Forbundsleder Norges Politilederlag i Parat