Onsdag deltok Parat politiet og Norges Politilederlag i Parat (NPL) i en stortingshøring om politimeldingen. Blant temaene som ble tatt opp, var målsettingen om to politifolk pr tusen innbyggere, et mål som nå er nådd. Både Parat politiet og NPL er fornøyde med dette.

Parat politiet har imidlertid flere ganger satt spørsmålstegn ved måten dette måles på.
– Parat politiets kritiske holdning til målsetningen om to politiutdannende pr tusen innbyggere skyldes innholdet i tallgrunnlaget for målet. Vår kritikk er knyttet til at kun politiutdannede, uavhengig av arbeidsoppgaver, teller med i tallgrunnlaget. Tellemåten medfører at en datatekniker som jobber med seksuelle overgrep ikke teller med i tallgrunnlaget, mens en politiutdannet som jobber på HR teller med, sa leder for Parat politiet, Einar Kaldhol, i høringen.

– Parat politiet mener at målet om to pr. tusen har ført til at politiet i mindre grad enn nødvendig har etterspurt annen kompetanse enn politiutdanning, for å sikre at målet nås.Vi opplever at sivilt ansatte er under press og at etaten i økende grad lyser ut arbeidsoppgaver som er sivile til politiutdannede, for at stillingen skal telle med i tallgrunnlaget. Dette er en utvikling som vil hemme politiets evne til å løse samfunnsoppdraget sitt, mener han.
 
Marit Ellingsen, leder i NPL, mener økningen til to pr tusen i ikke er tilstrekkelig finansiert. 
– Uten full finansiering av bemanningsøkningene tappes politiets driftsbudsjett og dermed det økonomiske handlingsrommet radikalt hver gang det ansettes i nye politistillinger. En effekt av dette er at politidistriktene må nedbemanne sivile stillinger samtidig som det fortsatt er behov for å frigjøre politikraft fra sivile oppgaver, heter det i NPLs høringssvar.

Se redigert opptak av høringen her