– 2 milliarder kroner i økning høres mye ut, men halvannen av disse er ren priskompensasjon for å opprettholde dagens nivå, presiserer leder i Parat politiet, Einar Kaldhol.

Han er bekymret for at årets statsbudsjett ikke vesentlig endrer handlingsrommet for norsk politi.
– 198 millioner til politidistrikt hjelper, men om lag 60 av disse er bundet til nye tjenestesteder – med begrenset effekt. Mange av midlene som tildeles er øremerket prioriterte kriminalitetsområder, sier Kaldhol.

Ikke nok til bekjempelse av gjengkriminalitet

Norges Politilederlag og Parat politiet mener regjeringen setter av alt for lite midler til å bekjempe gjengkriminalitet.
– 15 millioner kroner til arbeid mot gjengkriminalitet er tankevekkende svakt, situasjonen i vårt naboland tatt i betraktning, sier Einar Kaldhol.

Han er også kritisk til at avsatte midler til å håndtere ankomst av flyktninger fra Ukraina er lavere enn forventet kostnad og frykter det kan føre til inntrekk fra andre deler av politibudsjettet. Også summen avsatt til politiets IT-systemer er for lav, ifølge politiorganisasjonene i Parat.
– Regjeringen setter av midler til nødvendige utbedringer i politiets IT-systemer, men dette er langt fra tilstrekkelig. Vi har tatt til orde for et digitalt løft for politiet, noe som vil ha en kostnad på flere hundre millioner kroner. Med dagens budsjett er faren reell for at midler fra politidistrikt og særorgan må finansiere deler av dette, påpeker Kaldhol.

Han er fornøyd med avsatte midler til utredning av et etterforskningsstudium som alternativ til politiutdanningen.
– Dette har Norges Politilederlag og Parat Politiet jobbet for. Ordningen kan bli et nyttig supplement til dagens utdanning, sier Kaldhol.

Mener det er for liten forståelse for politiets situasjon

Leder i Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, sier det er bra at regjeringen foreslår å øke budsjettet for politi- og påtalemyndigheten med 500 millioner kroner. Han er fornøyd med at det ser ut til at budsjettet er kompensert for forventet prisvekst på seks prosent. Også 80 millioner til satsing på etterforskning er kjærkomment.
– Flere etterforskere er nødvendig, sier Ravlo.

Men NPL-lederen mener fortsatt at ambisjonsnivået er for lavt.
– Samlet sett skulle vi ønske at statsbudsjettet gjenspeilet en større forståelse for den situasjonen norsk politi befinner seg i. At det satses sterkt på forsvar er bra, men det er underlig at aktøren som har ansvar for krisehåndtering i hele krisespekteret opp til der Forsvaret overtar ansvaret, ikke gis større muligheter for å håndtere dagens og morgensdagens utfordringer, sier Ravlo.

Ønsker langtidsplan for politiet

Han mener statsbudsjettet synliggjør behovet for en ny gjennomgang politiets rolle i samfunnet, og er opptatt av at politiet får en egen langtidsplan basert på faglige råd og med et klart ambisjonsnivå som besluttes politisk. Dette har Norges Politilederlag og Parat politiet jobbet med over tid, i samarbeid med Politiets Fellesforbund og NTL Politiet.
– Vi har forståelse for at mange gode formål trenger penger, men ytre og deretter indre sikkerhet er sentrale faktorer i et velferdssamfunn. I et forebyggende perspektiv bør derfor politiet anerkjennes i større grad, sier Ravlo.