NPL-leder Marit Ellingsen og nestleder Frank Gran formidlet NPLs anbefalinger til SVs representant i justiskomiteen, Petter Eide.

Oppmerksomheten ble i hovedsak rettet mot politiets håndtering av økning i visse typer kriminalitet, som vold i nære relasjoner og digital kriminalitet, outsourcing av politiets oppgaver og målet om to politifolk per tusen innbyggere.
– Vi støtter målet om to politiansatte per tusen innbyggere, men opplever i dag at det ikke er tilstrekkelig finansiert, og at det føles som en tvangstrøye. Bemanningssituasjonen og forholdet mellom politiet og sivile er en av konsekvensene. Politidistriktene må nedbemanne sivile stillinger, samtidig som det fortsatt er behov for å frigjøre politiressurser fra de sivile oppgavene. Dette er lite hensiktsmessig, sier Ellingsen.

Ifølge SV-politiker Eide har sentrale politikere ofte blitt kritisert for å detaljstyre politiet i form av en for bestemt øremerking av ressurser og innføring av måltall. Gran er enig i at dette kan føre til et sprik i prioriteringer.
– Vi får press fra alle kanter på forskjellige prioriteringer, og må stå i spagaten mellom målsettinger. I politimeldingen ønsker vi oss nå en samlet og klar prioriteringsrekkefølge, uten for mange klare mål som skal gjennomføres. Gi oss tid og rom til å løse samfunnsoppdraget, men med minst mulig detaljstyring, sier NPLs nestleder.

Også Ellingsen påpeker at ønsket er å ha handlingsrom og arbeidsro til å arbeide langsiktig.
– Vi ønsker å etablere et politi for fremtiden som kan ta de utfordringene som kommer. Det innebærer handlingsrom for blant annet politilederne til å kunne utvikle gode lokale ordninger, tilpasset lokale behov, sier NPL-lederen.

NPLs anbefalinger til politimeldinger inkluderer de følgende punktene:

  • Arbeidsro for politiet til å sluttføre endringene i politireformen.
  • Fremheve politikontakt og utvikling av politiråd i alle kommuner som suksesskriterium for utvikling av nærpolitiet i politidistriktet.
  • Handlingsrom for politidirektør, politimestre og særorgansjefer til å utvikle gode lokale ordninger.
  • Forebyggende arbeid som hovedstrategi, og som et sentralt ledd i alt av politiets arbeid.
  • Full finansiering av to politiansatte per tusen innbyggere for å unngå nedbemanning av sivile stillinger samtidig som det er behov for å frigjøre politikraft fra sivile oppgaver.
  • Grundig evaluering av politireformen både sentralt og lokalt.
  • Videreføring av de ti grunnprinsippene. Samtidig som politireformen har ført til sentralisering av funksjoner og reduksjon i antall tjenestesteder, mener NPL integrering i lokalsamfunnet bør skje med dagens digitale virkelighet i tankene.