Professor II ved politihøgskolen, Catrine Filstad, har forsket på politiledelse i flere år og har nå skrevet bok om politiledelse som praksis. Jeg tror mange politiledere vil kjenne seg igjen i mye av det Filstad skriver og nikke enig i Filstads beskrivelser av utfordringene  i den komplekse politihverdagen politiledere står i.

Styring og kontroll
Filstad beskriver politilederes dilemma i forhold til målstyring, og at vi i liten grad har mål som sier noe om kvaliteten i polititjenesten.   Hun beskriver hvor utfordrende det kan være å drive tillitsbasert ledelse, når det komme så mange detaljerte sentrale føringer, som gjør at vi i stor grad kun praktisert ledelse med styring og kontroll. Filstad viser også til utfordringene som er i forhold til politiets hovedstrategi, forebyggende og målstyring. Arbeid som fremmer samarbeid på tvers belønnes ikke, og målstyring fører derfor i større grad til silotenking, og en skyvekultur, mer enn oppslutning om felles mål.   

Modell om ledelse
Filstad setter ledelsestema inn i en modell som gjør det mulig å velge tema en selv er opptatt av.  Jeg nevner de kapitlene som er skrevet om det å skape mening, handlingsrom og makt og politikk er områder som en politileder bør være bevist på hvordan en bruker i praksis.   

Lederroller
Filstad viser til de ulike ledernivåene som er skapt etter nærpolitireformen, og reflekterer over om og i hvor stor grad det er mulig å drive strategisk ledelse på de ulike nivåene. Hvilken rolle skal politimesterne ha opp mot politidirektoratet og i eget politidistrikt. Er det nå forutsigbart for ledere på de ulike nivåene og vite hvilke fullmakter og ansvar som følger med lederrollen, og ikke minst oppfordrer Filstad til å ha fokus på nivå 4 ledere, og få dem til å identifisere seg som en del av ledelsen?

Boken treffer godt med hverdagsbeskrivelsen og ledelsesutfordringene, samtidig som den gir oss verktøy til bedre å kunne takle en kompleks lederhverdag. Jeg anbefaler boken på det sterkeste.