De to lederne sier at Politidirektoratet har tatt en rekke grep. 
– Etter Riksadvokatens brev av 9. april 2021 ble det iverksatt flere tiltak i både politi og påtalemyndighet for å sikre riktig etterlevelse av gjeldende regelverk, sier de to.

Videre mener de påtalemyndigheten har utarbeidet et opplæringsmateriale, som kan brukes av alle politidistrikt og relevante særorgan i oppfølgingen av de nye føringene fra Riksadvokaten.
– Eksisterende rutiner gjennomgås ved bruk av tvangsmidler og vurderer hvorvidt disse i tilstrekkelig grad sikrer en etterlevelse av regelverket for bruk av tvangsmidler, herunder at påtalejuristenes legalitetskontroll er effektiv og reell. I tillegg er bruk av tvangsmidler satt på dagsorden i ledermøter, på alle nivåer i alle politidistrikter, sier Ravlo og Kaldhol.
 
Begge mener både politi og påtalemyndighet gjør en svært viktig og god jobb når det gjelder forebygging og avdekking av narkotikakriminalitet. 
– Derfor er det bra at politidirektøren har satt i verk tiltak som vil bli fulgt opp på Politihøgskolen og i distriktene. Det å kreve politidirektørens avgang er en avsporing. Riksadvokatens føringer tas svært alvorlig i politiet. Det er allerede iverksatt flere tiltak for å sikre riktig etterlevelse av de nye føringene. Vi har full tillit til at dette blir fulgt opp på en god måte, avslutter Ravlo og Kaldhol.