Politireformens gjennomføring – prioritering og effekter
Politireformen som er gjennomført de siste årene, har ført til flere positive endringer. Dette gjelder kvalitet og kapasitet på flere områder. Samtidig opplever vi tilbakemeldinger på at innbyggere, og en del ansatte i politiet, ikke er fornøyd med politiets tilstedeværelse lokalt. Synlighet, tilgjengelighet og kontakt med publikum må forbedres. Dette har flere påpekt, og det omtales spesifikt i en av rapportene som har evaluert reformen (DFØ-rapport 4/2020).

Hva er grunnen til at det har blitt slik? Hovedårsaken til dette ligger i en prioritering i løsningen av Stortingets oppdrag. Reformen skulle gjennomføres innenfor den rammen politiet har fått, og med vekt på kvalitet i alle ledd. Konsekvensen har vært færre tjenestesteder, flere spesialister, mer trening og sterkere fagmiljø operativt og administrativt. Dette har også gitt gode resultater i form av økte kapasiteter innen forebyggende arbeid, innen etterforskning og innen politioperativt arbeid. Og selv om alle løsninger neppe er optimale eller ferdig utviklede, har politiet i 2021 en helt annen profesjonalitet og styrke enn før reformen.

NPL har blant annet sett og påpekt underveis (se innlegg fra undertegnede i juni 2020) at vi har ønsket oss større kapasitet til å møte publikum der de bor. Først da når vi Stortingets ambisjonsnivå om «et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti» fullt ut. Dette kan gjøres gjennom omdisponering av ressurser fra staber, funksjonelle enheter eller fellestjenester, eller gjennom friske ressurser. Politiet må selv ha et kritisk blikk på omfang og effekt av støttefunksjoner på ulike nivåer

Nye tjenestesteder er lite ønskelig
Når flere partier nå ønsker seg politi på nye lokasjoner, så mener jeg dette er en viktig tilbakemelding på betydningen av et politi som arbeider i god kontakt med sine borgere. Men nye tjenestesteder er ikke nødvendigvis noen god løsning av den grunn. Nye tjenestesteder vil medføre økte utgifter til husleie, sikringstiltak og en bemanning som skal holde åpent – inne på kontoret, for å nevne noe. Skal en slik løsning velges, må dette knyttes sammen med tilførsel av nye medarbeidere. Uten nye medarbeidere for å betjene nye tjenestesteder står vi i fare for å måtte rykke tilbake på kvalitetskrav og fleksibilitet som i dag er opparbeidet for å løse dagens og morgendagens kriminalitet. Det er lite ønskelig.

Forventninger
Jeg håper videre at politiske løfter avstemmes mot de utsikter som regjeringens perspektivmelding blant annet peker på – nemlig behov for reduksjon i offentlige utgifter. Skulle våre politikere underveis se at regningen blir for høy, må økt bemanning velges foran nye tjenestesteder. Gjennom å styrke politiet på det antall tjenestesteder vi har i dag, er jeg trygg på at publikums forventninger og Stortingets ambisjonsnivå kan innfris på den mest effektive måten.

Jeg er svært glad for engasjementet til våre politiske partier som vil bidra til et mer tilstedeværende og synlig lokalt politi. Jeg håper at partiene lykkes i å innfri de forventninger som skapes i valgåret 2021. Det å skape forventning er enkelt. Å innfri er mer krevende. Å gjenopprette tillit etter brutte forventninger er nokså vanskelig.

Kjetil Ravlo
leder NPL Trøndelag