Justisministeren sier hun er stolt av at det nå er etablert et uavhengig nasjonalt varslingsombud for politiet. 
– Det er et nybrottsarbeid, sammen med fagforeningene og vernetjenesten i politiet. Jeg opplever at dette samarbeidet har vært avgjørende for at vi i dag har kommet frem til en ordning, sier Mehl.

Tillit og forebygging 
Leder av Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, sier han er fornøyd med at det nye varslingsombudet for politiet nå skal komme på plass. 
– Varslingshåndtering er et område som har vært krevende over tid, og det er bra at vi får testet ut effektene av et slikt ombud. Det er likevel viktig å presisere at den viktigste jobben ligger i å forebygge avvik og unngå at konflikter utvikler seg slik at de ender opp som varslingssaker, sier Ravlo. 

Ravlo ser også frem til statusrapporten om kultur og ledelse i politiet, som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal levere i februar 2024.

Leder for Parat Politiet, Einar Kaldhol, har sammen med Norges Politilederlag og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene, gitt innspill til de forberedende arbeidene til opprettelsen av varslingsombudet.
– Vi er fornøyde med tiltaket, samtidig som vi er avhengig av at de ansatte i etaten har tillit til varslingshåndteringen, og håper dette blir en ordning som vil fungere, sier Kaldhol.

Varslingsombudet utnevnes av justisdepartementet
Varslingsombudet skal utnevnes av departementet for to år om gangen. Det skal utarbeides et mandat som definerer hva slags varslingssaker ombudet skal vurdere.
– Politiets fellesforbund har siden 2016 frarådet medlemmene sine å varsle om kritikkverdige forhold i politiet. Ansatte i politiet må kunne varsle uten å frykte konsekvenser. Det handler om den enkelte og tilliten vi har til politiet. Dette er bakteppet for varslingsombudet som etableres, sier Mehl.

Målet er at varslingsombudet er etablert innen 1. mars. Mehl opplyser at hun ønsker at lederen har en tung juridisk bakgrunn og knytter til seg kompetanse med politifaglig bakgrunn.
– Ombudet skal også ha organisasjonspsykologisk bakgrunn etter innspill fra Norges Politilederlag og Parat Politiet, sier Kaldhol.

Sivilrettsforvaltningen på Hamar skal stå for driften, og ordningen skal evalueres etter ett års drift.