1. Lovdata
  2. Politiloven
  3. Politiinstruksen
  4. Uniformsreglement
  5. Tjenestemannsloven
  6. Offentlighetsloven
  7. Våpenforvaltning (Rundskriv 013/2013 fra POD)
  8. Varslingsrutiner Rutine for varsling av kritikkverdige i politi- og lennsmannsetaten
  9. Instruks om bruk av enkelte typer maktmidler i politiet - rundskriv 2017-010 (6.12.17)