1. ATB for politi ogandre gjeldende fra 1.1.18 - 31.12.19
  2. ATB for påtalejurister gjeldende fra 1.1.18 - 31.12.19
  3. ATB protokoll av 19.12.17 - for politi - for påtalejurister
  4. Presiseringer fra POD 27.9.13 - godtgj. under kurs, reisetid, arb. planer mv 
  5. Lederavtale for politistasjonssjefer, lensmann mv fra 1.4.13 - 31.12.15
  6. Indeksregulering fra 1.10.14
  7. Forståelse av lederavtalen og 17. mai (11.05.17)
  8. Personalreglementet i politiet (midlertidig juni 2020)
  9. Personalhåndboken
  10. Arbeidsmiljøloven
  11. Forskrift om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for polititjenestemenn mv

   Ferieloven
  12. Særavtale om ferie i staten 
  13. Spisepause (Rundskriv G85-83 Jus.dep av 25.6.93)
  14. Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten (2017)