Prisen utdeles av de to forbundene i fellesskap, og prisvinneren er nominert av sine kolleger og ansatte.

«Å bli nominert av de man er satt til å lede gjør prisen ekstra verdifull for en leder», heter det i begrunnelsen fra juryen.
– Det er flott at Norges Politilederlag og Politiets Fellesforbund samarbeider om å verdsette ledere som kan være gode forbilder, sier Kjetil Ravlo, leder i Norsk Politilederlag.

Resten av begrunnelsen lyder slik:
«Årets leder ser at ledelse over tid har endret seg fra en mer hierarkisk styring, til oppgaveløsning utført av selvstyrte medarbeidere, med høy grad av selvstendighet og faglig spisskompetanse. 

Han fremstår som en leder med svært god relasjonell kompetanse. Han ønsker at medarbeiderne skal utvikle seg, men er tydelig på den enkelte medarbeider også har et selvstendig ansvar for utvikling, individuelt og for enheten. 

Årets leder har høy faglig og etisk standard, og innbyr til åpenhet i alle deler av arbeidsplassen.

Han gir sine medarbeidere plass, lytter og inkluderer alle, samtidig som han gir rom for kreativ tenking og innovasjon.
Han gir sine medarbeidere tillit, samtidig som han har klare og tydelige forventninger om hva de skal levere.

Årets leder er en god rollemodell for sine ansatte, og er alltid opptatt av hva han kan gjøre for at medarbeiderne kan gjøre en best mulig jobb. Et typisk spørsmål årets leder stiller til sine ansatte er: «Hva trenger du av meg som leder for å gjøre en bedre jobb?»

Les også: Årets leder i politiet skal kåres