Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentenes mening. 

Det er bra at regjeringen ønsker å utvikle politiet, og det er lett å dele ønsket om å sikre rekruttering og mangfold i nord. Tiltaket kan også anses som et forsøk på å møte anbefalinger gitt av Totalberedskapskommisjonen (se kapittel 9.5).

Dette er en politisk beslutning, som ikke kommer som følge av politifaglige anbefalinger. Det vil nå være viktig å teste ut effekter av innsatsen gjennom pilotforsøket. Norges Politilederlag og Parat politiet har ikke opplevd at antall søkere fra våre nordligste fylker har vært den største utfordringen i rekruttering til politiet, men heller å få ferdig utdannede tjenestemenn- og kvinner til å bli værende i tjeneste i nord. Det må derfor være naturlig å vurdere tiltak som møter dette mer presist, for eksempel gjennom økonomiske incentiver.  

Vi er i denne saken først og fremst bekymret for hvordan etablering og drift skal finansieres. Kommer det friske midler til politiet og Politihøgskolen er saken lite problematisk. 

Dersom midler hentes fra andre deler av politiet, mot faglige råd, vil dette være et nytt eksempel på politisk detaljstyring av politiet. Vi håper i det lengste at så ikke er tilfellet og ønsker lykke til med satsingen. 


Kjetil Ravlo
Forbundsleder, Norges Politilederlag i Parat

Einar Kaldhol
Leder Parat politiet