Av Magnar Skaret:

Oppdrag
På oppdrag av Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) skal jeg skrive historien om politi- og lensmannsetatens transportmidler.  NPHS primære formål er å sikre politihistorien. I dette prosjektet ønsker NPHS å dokumentere de forskjellige transportmidler betydning i utviklingen av norsk politi- og lensmannsetat slik det ble gjort i forbindelse med bøkene om «Politiets sambandshistorie «Fra varde til SMS og «Politiets våpen - Fra Morgenstjerne til moderne automatvåpen».  

Vid ramme
Politi- og lensmannsetatens lange tradisjoner har gitt et mangfold av forskjellige transportmidler, det være seg private, kommunale og statlige. Begrepet transportmidler vil bli gitt en vid ramme fra de eldste tider til i dag. Her kan nevnes til fots, hånddrevne, rytter og kløv, vogner trukket av hest, hund eller rein, sykkel, motoriserte kjøretøy, herunder lensmannsetatens private kjøretøy benyttet i tjeneste, båter, fly og helikopter. Listen er ikke uttømmende. Motorkjøretøy har vært i bruk i politiet til transport fra først på 1900 tallet. I dag er kjøretøyene i tillegg til transportmiddel også teknisk avanserte arbeidsplasser. Tiden før 1900 er svært lite dokumentert på landsplan. Fra 1937 fikk vi et enhetspoliti under statens ansvar. 

Boken skal dekke hele Norge inkludert Svalbard samt aktuelle operasjoner i utlandet hvor norsk politi deltar/har deltatt. Transportmidler benyttet av «Polititroppene» i Sverige og deltakelse i norske politikompanier i tysk tjeneste på Østfronten vil også bli omtalt.  

Innsyn 
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt meg innsyn i både departementet arkiv og Politidirektoratets arkiv. Fullmakten gjelder også arkivmateriale som er deponert hos arkivverket. (Riksarkivet/Statsarkivene). Kompetansen til å gi innsyn i materiale som er avlevert til Arkivverket ligger hos Riksarkivet.  

Innsamling
Jeg har allerede mottatt noe bakgrunnsmateriale, men jeg søker nå støtte til prosjektet fra alle som har opplysninger innen emnet «Politiets transportmidler». Det gjelder transportmidler av alle slag, utrustning, bilder, bøker, reglementer, rundskriv, tegninger, historier, trening og transportmidler i bruk. Registreringsnummer for kjøretøy og opplysninger om når de ble tatt i bruk, samt bruksområde er av spesiell interesse. Politihistorier fra tjeneste innen emnet av stor interesse.  

Ta kontakt slik at jeg kan få registrert hvor materialet finnes. Jeg vil da ta kontakt for ytterligere opplysninger og sikring av bildemateriale. Ved utlån av bildemateriale vil jeg sørge for profesjonell scanning fra album etc.  

Kort om meg selv
Jeg har vært politipensjonist siden 2006 etter jeg sluttet som politioverbetjent/stabssjef ved Sør-Trøndelag politidistrikt. I perioden 2007-2016 arbeidet jeg som konsulent ved Direktoratet for naturforvaltning/Statens naturoppsyn (senere Miljødirektoratet). I perioden 2005-2009 var jeg forfatter av boken "Fra varde til SMS" (politiets sambandshistorie fra 1200-tallet til 2009) som ble utgitt av NPHS i desember 2009.  I perioden 2013 – 2017 var jeg forfatter av boken «Politiets våpen – fra morgenstjerne til moderne automatvåpen» som ble utgitt av NPHS i desember 2017. Jeg er nå formann i NPHS og styreleder i Stiftelsen Justismuseet – nasjonalt museum for politi, rettsvesen og kriminalomsorg.  

Tilbakemelding 
Jeg ber om at de som har relevant informasjon til bokprosjektet kontakter meg på telefon, epost eller ved brev:

Magnar Skaret Kirkvollen 8b, 7069 Trondheim
E-post: mskaret@broadpark.no   
Tlf. 480 11513