Fra salen opplevde vi og økende interesse fra næringslivet for å forstå trusselbildet og hvordan deres virke blir berørt av dette. Administrerende direktør for NHO, Ole Erik Almlid, åpnet arrangementet og pekte på behovet for kunnskap om truslene og samarbeid mellom næringslivet og myndighetene. Han understreket at sikkerhet er et lederansvar.

Ane Roald fra PST viste til at næringslivet representerer sentrale tjenester, strukturer og verdier i det norske samfunnet som kan være av stor interesse for utenlandsk etterretning. For eksempel innenfor telekom vil fremmede staters oppdrag i Norge skape flere muligheter for påvirkning og kontroll enn vi bør være komfortable med. Dette henger sammen med det store bildet, hvor det internasjonalt er større uforutsigbarhet enn det vi har vært vant til de siste årene. PST peker på at nettopp dette gjør at etterretningstjenestene rundt omkring i verden blir mer avhengige av nettopp etterretning. PST viste også til at innenfor terror er det nå like sannsynlig med terror fra høyreekstreme som fra personer med ekstrem islamistisk ideologi. Norske virksomheter bør være obs på dette og sette seg inn i indikatorer på radikalisering som finnes på PSTs nettsider.

Vigleik Antun ved Kripos pekte på kriminalitetsbildet og viste til at IKT-kriminalitet er en av de største utfordringene. Det har blant annet blitt enkelt å få tak i påloggingsinformasjon, som gjør oss sårbare for fjernpålogging.


Hedvig Moe i ØKOKRIM løftet frem Norge AS, og tydeliggjorde at Norges økonomi også må prioriteres dersom vi skal klare å opprettholde tilliten i det norske samfunnet og til velferdsmodellen. ØKOKRIM viste til at bedrageri mot næringslivet i stor grad i dag består av fakturasvindel, direktørsvindel og datainnbrudd av forskjellig art.

Det samlede budskap var at digitaliseringen av Norge har gjort oss mer sårbare og at trusselaktørene er mer fremover lente, enten de er statlige eller kriminelle.

Digitaliseringen av Norge skaper et «allemansansvar». Et ansvar hver og en av oss har som ansvarlige brukere av digitale tjenester, både privat og på jobb. Vi må kjenne våre verdier, og beskytte dem slik at vi opprettholder og styrker vårt tillits baserte samfunn hvor verdiskapningen trygges gjennom øket sikkerhetsbevissthet.

Etter en avsluttende runde med spørsmål fra salen var det enighet om at næringslivet og de offentlige etatene må samarbeide for å få til dette.