Jeg jobber i «politifabrikken». Jeg leder en liten enhet som produserer politivarer og polititjenester. Det er framsatt krav om at vi må produsere raskere, mer effektivt og med bedre kvalitet langs våre produksjonslinjer. Vi må utvikle nye politiprodukter slik at vi tilpasser oss markedet. Vi må levere på forventninger fra politikere og borgerne. Det store spørsmålet er hvordan vi kan måle resultatet av politiets innsats?

Måltall
I fabrikker skal vi kontrollere produksjonen slik at ressursene blir utnyttet effektivt og varene blir produsert med minst mulig kostnad. Det er ikke noe unntak i «politifabrikken». Vi har mange spesifikke måltall som skal oppfylles og rapporteres. Vi skal etterforske en sak på et bestemt antall dager. Vi skal nå frem til folk med politibil i tettbebygde strøk innen et bestemt antall minutter. Vi skal svare telefonene på operasjonssentralen innen et bestemt antall sekunder.  Vi har et mål om å ha to produserende politifolk pr 1000 innbygger i landet.

Mål- og resultatstyring kom inn i offentlig sektor på begynnelsen 2000-tallet. Denne måten å styre offentlig sektor på er inspirert av tenkningen innen New Public Management (NPM). NPM benytter økonomiens språk og virkemidler for å styre en virksomhet, også innen offentlig sektor. Denne måten å styre offentlig sektor ble populær da det offentlige byråkratiet fremstod som lite effektivt og tungrodd på 1980-tallet. Fabrikker som produserer et produkt styres og drives for å øke et overskudd eller minske ett underskudd. Målet er å øke bedriftens profitt.

Vi skaper verdier
Hva er «politifabrikkens» avkastning? Hvordan kan «politifabrikken» øke sitt overskudd? Jeg mener det blir feil å bruke New Public management i en organisasjon som kun skal gå i balanse og hvor kapitalen kommer fra skatten som innbetales av befolkningen. Jeg mener vi ikke produserer noen produkter som kan telles og måles i «politifabrikken». Politiet er ingen profittvirksomhet, men vi er en organisasjon som skaper verdier i et demokratisk samfunn. Politiet skaper rettsikkerhet, vi skaper trygghet og politiet gir velferd. Dette gjøres ved at vi er tjenestemenn og -kvinner forebygger lovbrudd ved at politiet tidlig tar en bekymringssamtale som fører til at en ung gutt slutter å ruse seg. Eller at vi forhindrer en slåsskamp på et ungdomsarrangement. Politiet tar hånd om de som slår kona eller stjeler bilen din. Vi hjelper folk når de ikke vet hvem andre de skal henvende seg til. Politiet har et svært viktig samfunnsoppdrag som vi alle tar på det største alvor. Nå må vi finne andre måter å måle politiets innsats på og gå bort fra mål- og resultatstyring som det eneste saliggjørende.

Kvalitetsvurdering
Statsadvokatene har valgt en modell for å kontrollere etterforskningsfaget ved å oppsøke politi- og påtalemyndighet og se på kvaliteten på sakene og hvordan de utfører arbeidsoppgaver i praksis. På denne måten lærer etterforskere og jurister mer om hva statsadvokaten krever og mener er god kvalitet, og statsadvokaten får et innblikk i hvordan etterforskningsfaget utføres og utvikles. Dette er nyttig og lærerikt for alle som er involvert. Det er lite i veien for at patruljetjenesten og forebyggende tjeneste kan «måles» etter samme kvalitative metode.

Resultatledelse
Vi bør tenke mindre resultatmåling og mer resultatledelse. Vi bør endre styringen av politiet fra strategisk planlegging til strategisk ledelse. Vi i ytre etat bidrar gjerne med å finne andre måter å måle den gode aktiviteten i politiet på.

Jeg håper den nye justisministeren er mer opptatt av hvordan saker blir etterforsket og mindre av antall dager den etterforskes på. Jeg håper han er opptatt av at befolkningen får hjelp av politiet, når de trenger det, der de bor. Jeg håper han er mer opptatt av hvordan man blir møtt når man ringer nødsentralen og mindre av akkurat antall sekunder det tar å ta telefonen.

En lærende organisasjon
Vi ønsker å utføre samfunnsoppdraget vårt gjennom å være en lærende organisasjon. Vi tar gjerne i bruk ny teknologi som forbedrer arbeidsmetodene våre. Vi ønsker å utvikle oss i takt med samfunnet og kriminalitetsbildet. Dette er verdier det er vanskelig å måle. Dette må skapes. Politiet har en avgjørende rolle for å opprettholde et stabilt demokrati. La resultatkravene bli et middel på veien ikke et mål i seg selv.  Vi ønsker oss mindre oppmerksomhet om mål- og resultatstyring og mer oppmerksomhet om det vi skal skape i samfunnet som er formulert i politilovens §1. Da vil vi bli et moderne og kompetent politi i tråd med politiets strategi mot 2025.

Kjære justisminister, du kan trygt stenge «politifabrikken». Vi er mange tusen politifolk som ønsker å skape rettsikkerhet, trygghet og velferd hver dag. Dette gjør vi gjennom kvalitet i møte med publikum, gode relasjoner, godt samarbeid og god kontakt med befolkningen.