Av forbundsleder Geir Krogh

Det er åpenbart problemer med kapasitet på etterforskningsfeltet i flere politidistrikter. Dette gjelder både for påtalemyndigheten og politietterforskere. Det må tas grep for å løse de akutte situasjonene men vi mener det ikke er en løsning å dele politi og påtale.

Organiseringen og personalløpet i Nærpolitireformen er bare så vidt ferdig og det er svært mye som skal på plass og begynne å virke. Derfor er det svært viktig at det ikke tas nye organisasjonsmessige grep nå før vi ser resultatene når reformen har virket en stund.

For eksempel har felles straffesaksinntak (FSI) har enda ikke funnet sin form til å virke etter hensikten i alle politidistrikter. E-jour mangler rett bemanning samtidig som Politiarbeid på stedet (PPS) tar seg opp og krever kapasitet hos påtalejuristene for å avgjøre like raskt som sakene håndteres. Det er viktig at politi- og påtalemyndighet nå utviser tålmodighet og lar reformen få virke slik at systemet oppnår full kapasitet, samtidig som det må strakstiltak til der det er åpenbare krisetilstander.

Vi har tillit til at de aktuelle politidistrikter, Politidirektoratet og Riksadvokaten i felleskap finner gode løsninger i de konkrete akutte utfordringene for påtalejuristene. Samtidig er det behov for fortsatt prioritering av ressurser til politiet og politiledere lokalt må sikres nødvendig økonomisk handlingsrom til å kunne løse denne typen utfordringer før det blir en krise.

Jeg har tro på at tiltakene i Nærpolitirefomren vil gi et langt bedre grunnlag for utvikling av gode politijenester på alle områder, men det vil ta lang tid å endre eksisterende praksis og samhandlingsmønstre. Utfordringene i etterforskningsfeltet er imidlertid så alvorlige og akutte at det må ekstra tiltak til for å øke endringsprosessene.

Les mer på Parat24.

Publisert 27 august 2018 09:33