Tekst og foto: Anne L. Buvik

Vi treffer henne i Oslo under Næringslivets sikkerhetskonferanse, hvor både næringsliv, politi og politikere med flere møtes for å drøfte sikkerhet og forebygging i et vidt perspektiv. Både næringslivet og andre samfunnsaktører vil spille en viktig rolle om politiet skal lykkes i sin forebyggende satsning. For oppgavene er mange, og det er lett å se en konflikt med ressursfordeling mellom reaktiv innsats og forebygging.

Forebygging skal være primærstrategien og virke på tvers av virksomhetsområder og kriminalitetsområder

- Det kan være vanskelig å synliggjøre behovet for å satse på forebygging når fokus tradisjonelt tidligere har vært på etterforskning og beredskap. Forebygging skal være primærstrategien og virke på tvers av virksomhetsområder og kriminalitetsområder. Det kreves endringsvilje til å jobbe mer kunnskapsbasert og til å ha en bedre balanse mellom forebygging, etterforskning og beredskap. Klarer vi å øke antall kunnskapsbaserte forebyggende oppdrag, mener jeg vi får en bedre polititjeneste og leverer bedre på vårt samfunnsoppdrag, sier Grete Winge.

Pilot på forebyggende sak
- Delstrategien kriminalitetsforebygging som politiets primærstrategi 2018-2020, er et levende dokument om forebyggende tiltak som skal utføres nasjonalt og i politidistriktene i løpet av de to neste årene. Oppstart av pilot for forebyggende sak, tror jeg vil spille en viktig rolle for å få våre egne politiansatte til forstå hvordan vil skal jobbe med kriminalitetsforebygging. Forebyggende sak er en arbeidsprosess som bruker ny prosjektmodul i Indicia, hvor vi skal jobbe etter etterretningsdoktrinen og med egen forebyggende jour. Forebyggende sak vil da bli å sette økt fokus på kriminalitetsforebygging og bidra til kulturendring. Det blir også en bedre kobling mellom etterretning og forebygging, og ikke minst notoritet på arbeidet. Vi går i gang 1. desember, jeg tror det blir konstruktivt og en god øyenåpner, understreker hun.

Jæren har vært åsted for en heftig bompengestrid i høst. Det har utartet til trusler mot politikere, og politiet har vært synlige her. De har fulgt opp sjikanerende og trusselaktige innlegg på Facebook og tatt direkte kontakt med personene bak innleggene, og har også selv postet en oppfordring til innbyggerne om å tenke seg om før «man hamrer løs på tastaturet».

- I forbindelse med denne striden har politikontaktene kommet til sin rett. De har blitt synliggjort, tatt grep og vært et viktig bindeledd mellom politi og kommune. Ordførerne har hatt direkte kontakt via mobiltelefon, og det har vært en god og aktiv dialog, forteller Grete Winge.

Les også: Fra Lensmann til politikontakt

Nye samarbeidspartnere
I det forebyggende aspektet ser Grete Winge for seg økt samhandling med eksterne samarbeidspartnere i fremtiden. Det tverretatlige samarbeidet må økes, og blant aktuelle samarbeidspartnere er næringslivet, sikkerhetsbransjen, kommunen og andre organisasjoner. Politikontakten blir en sentral aktør her.

- Her er mange som sitter på mye verdifull kunnskap. Via politikontakten skal vi skape gode arenaer for dialog og utveksling av kunnskap som igjen vil gi gode resultater. Dobbeltarbeid kan unngås, og vi kan få bedre kunnskapsstyrte tiltak ved bruk av tverretatlig samarbeid. Næringslivet har dessuten ofte mer ressurser å spille på enn politiet. Det er ikke politiet som skal utføre alle forebyggende tiltak, påpeker hun.

Les også: Mye å hente i samarbeid på tvers

- Forebyggende innsats er ikke er noen «quick fix», resultatene kommer over tid.

- Hvordan skal man argumentere for ressurser til forebyggende arbeid?
- Det er viktig med nasjonale føringer, og ha en tydelig forankring på at forebygging skal være politiets primærstrategi. Konkrete oppgaver, listet opp som oppdrag, med tidsfrist, er en måte å sikre at denne prioriteringen virkelig blir gjennomført. Det er viktig å ha klart for seg at forebyggende innsats ikke er noen «quick fix», og at resultatene kommer over tid. Man kan selvfølgelig registrere at antall ran har gått ned i et område, men årsak kan være sammensatt og ikke et direkte resultat av politiets innsats.

Et visst press må til
Graden av målstyring er alltid omdiskutert, men Grete Winge ser også verdien av det på forebyggende områder:

- Man må være edruelig når det gjelder målstyring, men samtidig er det viktig at det utøves et visst press fra POD også på det forebyggende område. Et eksempel er SARA-sakene, risikovurdering av partnervold. Man ville ikke nådd målet her om ikke POD hadde presset på, påpeker hun.
Dagen før vår samtale har brevet fra Riksadvokaten til distrikt Øst om negativ utvikling ført til store oppslag i mediene.

- Det hjelper ikke at de nye fellesenhetene for forebygging lager strategier og planer, når det ikke finnes folk til å utføre forebyggende arbeid lokalt

- Da blir det kanskje ekstra vanskelig å snakke om ressurser til forebygging?

- Når riksadvokaten kommer med konkrete føringer, er det vanskelig å argumentere imot. Vi skal kjenne vår plass, bidra til balanse og helhetshandling. Det skal finnes tilstrekkelig forebyggende kapasitet på tjenesteenhetene til å løse forebyggende oppgaver. Min erfaring så langt, er at både i mindre og større tjenesteenheter er det for lite ressurser i forhold til oppgavene. De funksjonelle driftsenhetene har blitt store, mens de geografiske driftsenhetene etter min mening har for lite ressurser. Det hjelper ikke at de nye fellesenhetene for forebygging lager strategier og planer, når det ikke finnes folk til å utføre forebyggende arbeid lokalt, hevder Winge.

Tilstedeværelse på nett
I løpet av 2018 skal alle politidistrikt ha etablert politiets tilstedeværelse på internett - PTI. Sør-Vest politidistrikt starter opp nettpatruljen i slutten av oktober.

- Innbyggerundersøkelsen viser at befolkningen har lav tillit til politiet når det gjelder tilstedeværelse på internett. Det er dette vi nå skal og må gjøre noe med. Kriminalitetsforebygging er politiets primærstrategi også på digitale arenaer, og her kan det bare gå en vei, hevder Grete Winge.

I virkelighetens verden patruljerer politiet og snakker med folk på gata. PTI skal ha den samme funksjonen. Politiet skal ha en åpen og uniformert tilstedeværelse på internett med et kriminalitetsforebyggende formål.

- Foreløpig har vi lite ressurser til å drifte PTI. Skal vi skape trygghet, bygge tillit og forebygge trenger vi mer ressurser. Hvis nettpatruljen ønsker å nå ut til ungdom, holder det ikke å være tilstede på dagtid. Da ligger mobilen i nøkkelskap på skolen eller hjemme. Etter flere uønskede hendelser med russen for 2019, ser vi hvor viktig det er at vi får startet opp nettpatruljen i politidistriktet. Vi har som mål å være tilstede på flere sosiale media under landstreffet for russen i Kongeparken neste år, forteller Winge.

- Vi må inngå samarbeid og spille på lag med andre aktører for å kunne lykkes med PTI. Gamere og Youtub’ere har stålkontroll på når, hvor og hvordan de skal nå ut til de ulike grupper. Vi har mye å hente på et samarbeid og mye å lære, fastslår hun.

KRIPOS er prosjektansvarlig for PTI og eier metodeutviklingen. Både KRIPOS sin nettpatrulje og andre politidistrikt vil bidra til samkjøring og videreutvikling av nettpatruljen.

Skape noe nytt
Som leder av felles enhet for kriminalitetsforebygging og dermed i realiteten leder for all forebygging i et stort distrikt, ser Grete Winge noen spennende utfordringer.

- Man får en unik mulighet til å bidra med å skape noe nytt, samtidig må man ha respekt for at det tar tid å få til en kulturendring og resultater. Ting har gått i et forrykende tempo til nå, og politidistriktene har vært hardt presset. Mye tid har gått til bemanning og rekruttering. Vi har også prioritert å dra på turné i distriktet for at politiansatte skal bli kjent med primærstrategien og den nye funksjonelle enheten. En stor utfordring har vært å sette retning og skape fremdrift for de ulike fagområdene som jeg har ansvar for, hvor det finnes lite føringer. Hele strukturen må bygges, samtidig som du skal levere. Det er lett å havne i spagaten, medgir hun.

- Forebygging er fremtiden i politiet, det blir mer og mer tydelig

- Vi får gjort svært mye, selv om det ikke er like synlig for de som er i ytterste utførende ledd. Jeg har med meg utrolig faglige sterke og dyktige medarbeidere som gjør hverdagen til en fest. Forebygging er fremtiden i politiet, det blir mer og mer tydelig. Det er inspirerende å få være med å bygge opp noe som er så fremtidsrettet og proaktivt, avslutter hun.

Les også: Handlingsrom for forebyggende

 

Publisert 05 oktober 2018 11:16