Det vises til høringsnotat med forslag til endringer i tvisteloven i forbindelse med evaluering av tvisteloven.

1. Kommentarer til departementets forslag

4.1.2. Gjeldende rett-kort om regler for fristberegning, forkynnelse og om enkelte av fristreglene i tvisteloven.
Reglene om tilsvarsfrist og ankefrist er et viktig regelsett. Fristoverskridelse kan få store konsekvenser for partene. I dag bruker forliksrådene faste kalenderdager på sine tilsvarsfrister. NPL støtter forslaget om å endre tvisteloven §6-4 slik at tilsvarsfristen fastsettes til en bestemt kalenderdag.

NPL er derimot mer usikker på om vi støtter forslaget om innføring av en regel om å angi frist for overprøving etter tvl. §6-14 med en fastsatt dato. Her er det tingrettene og ikke det enkelte forliksråd som skal vurdere om fristen er overholdt. Hvis forliksrådssekretariatet beregner feil frist vil den av partene som forholder seg til denne fristen kunne oppleve at fristen etter tingrettens vurdering er utløpt. Konsekvensen vil være at den ordinære overprøvingsadgangen er avskåret.

NPL vurdere at dagens løsning er tryggere og enklere. Den av partene som er i tvil om månedsfristen er utløp kan i dag kontakte tingretten å få oppgitt korrekt utløpsdato. NPL tiltrer Felles enhet sivil rettspleie Oslo politidistrikt, sin høringsuttalelse på dette punkt.

6.3.4 Rettens overprøving av sakskostnadskrav
Viser til Felles enhet sivil rettspleie Oslo politidistrikt sin uttalelse. NPL stiller seg bak denne:
Vi er positive til foreslåtte endringer i tvl. § 20-5 som vil innebære at også sakskostnadskrav
som følger av en sakskostnadsoppgave kan nedsettes av retten uten forutgående varsling til
parten. Dette vil være et bidrag til å oppfylle formålsbestemmelsen i tvl. § 6-1 (1) om at
forliksrådsbehandling skal være "enkelt, hurtig og billig".

8.1.4 Verdigrensen for saker som skal behandles av forliksrådet 
NPL er enig i at beløpsgrensen i regelen om forliksrådets adgang til å avsi dom i § 6-10 annet ledd bør være sammenfallende med grensen for obligatorisk forliksrådsbehandling i 
§ 6-2 annet ledd bokstav a.

Tvl §6-10 regulerer Forliksrådets domskompetanse. I dagens regelverk ligger det en begrensning i tvistesummens størrelse. Begrensningen på kr 125.000 er lav sett i forhold til mange av de tvister som fremmes for forliksrådet. NPL sine medlemmer har de siste årene erfart at det har skjedd en jevn økning av antall kompliserte saker. Ytterligere erfaringer våre medlemmer gir tilbakemelding på, er at saker kan være tilstrekkelig opplyste og egnet for pådømming i forliksrådet, men pga tvistesummens begrensning setter en stopper for forliksrådets kompetanse.

Vi viser til tvistemålslovens formål som et avgjørende argument for å heve beløpsgrensen. Tvistelovens formål er å sikre en mer effektiv rettspleie som gir raskere, billigere og riktigere tvisteløsning for partene, og som bidrar til rettsavklaring. For NPL er det viktig å tydeliggjøre at beløpsgrensen må heves slik at forliksrådet kan fortsette å avlaste tingretten. 
Heving av beløpsgrensen bør stå i forhold til samfunnsutviklingen og den alminnelige rettsfølelsen. Som et resultat må sakskostnadene står i et rimelig forhold til sakens betydning og tvistegjenstanden verdi. 
Vi mener at tvistesummen bør heves til kr 250.000. Det er også for NPL, viktig at tvistesummens størrelse må være dynamisk, regulerbar uten lovendring. Reguleres tvistesummen til en fast referanse, for eksempel etter grunnbeløpet i folketrygden (G) og angis som x ganger G vil dette gi mulighet for regulering uten lovendring. Alternativt kan beløpet knyttes til konsumprisindeksen.

8.2.1 Avvisning og adgang til å ta ut ny sak i forliksrådet
Det foreslås å lovfeste det som allerede i dag er gjeldende rett. NPL stiller seg bak forslaget om nytt fjerde ledd i tvisteloven §6-6.
Vi ser at § 6-6 3.ledd om avvisning ved klagers uteblivelse bør vurderes i lys av kommende regelendring angående oppfriskning av fraværsdommer jf 6-14.

8.4.4 Innstilling av sak i forliksrådet der sak er brakt inn for nemnd
Slik tvl § 6-11 andre ledd er utformet i dag er den upresis og vanskelig å forstå. 
Vi stiller oss positive til endring av tvisteloven § 6-11 annet ledd slik: 
"Inntil èn uke før rettsmøte kan klagemotparten kreve behandling innstilt dersom saken er brakt inn for en nemd som nevnt i § 6-2 første ledd bokstav e eller § 6-2 annet ledd bokstav c. Dette gjelder likevel ikke dersom saken tidligere har vært innstilt etter denne bestemmelsen".

2. Avsluttende bemerkninger

NPL tiltrer en rekke av de foreslåtte endringene i tvisteloven. Bakgrunn for tiltredelsen ligger i en vurdering at endring vil bidra til det overordnede mål om effektivisering av domstolene og samt bidra til at reglene blir lettere tilgjengelig for brukere både i og utenfor domstolene.

Publisert 30 oktober 2018 09:23