Det var i april Bjørnland tiltrådte som politidirektør, og torsdag kom hun til sine egne for å orientere om situasjonen i politiet, og få innspill til det videre arbeidet.

I en verden hvor samfunnet endres, og mega-trender som globalisering, urbanisering og en stadig økende digitalisering treffer oss – får dette også konsekvenser for kriminalitetsbildet norsk politi møter i sin hverdag.

Bjørnland er tydelig på politiet må endres, og at det er behov for mer spesialiserte kompetansemiljøer.
­– Vi må se på muligheten for å bygge enda sterkere fagmiljøer, sikre oss bedre teknologistøtte, forbedre arbeidsprosessene og finne felles løsninger på utfordringene vi står overfor. Dette vil måtte være en kontinuerlig utviklingsprosess, sier hun.

Bjørnland sier hun er opptatt av å lytte til de som kjenner hvor skoen trykker, og at de tillitsvalgte er viktige sparringpartnere for henne.
– Nettopp derfor vil jeg prioritere å delta i sammenhenger hvor jeg møter ansatte og tillitsvalgte. De ansatte er politiets viktigste ressurs, sier hun.

Det ligger noen rammer i bunn for den videre jobben, og politidirektøren er tydelig på at selv om politireformen er kommet for å bli – må det likevel være rom for å se på ambisjonene og fremdriften.
– Vi trenger ikke flere handlingsplaner, vi trenger tydelige prioriteringer og ressurser. Så skal vi gjøre jobben, sier hun.  

Bjørnland ser på det som en av sine oppgaver å bidra til å dempe ambisjoner og utviklingstakten.
– Det skal være realisme i beslutningene og målsettingene for norsk politi, sier hun.

Bjørnland er også opptatt av å kunne gi tydelige råd til politisk ledelse, etter hennes vurdering er det ikke behov for flere oppgaver til politiet, snarere færre.
­– På bakgrunn av en fremskriving av samfunnsutviklingen, befolkningsutviklingen og det trusselbildet vi ser, er det behov for strategisk kompetanseplan for norsk politi. Den ser jeg frem til å gripe fatt i, sier hun.

Leder for Norges Politilederlag i Parat, Marit Ellingsen, at politidirektørens gjennomgang av utfordringene politiet står overfor – er et godt utgangspunkt for den videre reformarbeidet i politiet.
– Jeg merker meg spesielt at Bjørnland er opptatt av et godt samspill med de tillitsvalgte, det setter jeg stor pris på. Vi merket oss også politidirektørens signaler om større handlingsrom for politilederne, og mindre fokus på rapportering. Det er godt nytt, og i tråd med hva vi har tatt opp tidligere, sier Ellingsen.