Skrevet av Anita Stenvik, Namsfogden i Hordaland

Den finske arrangementskomiteen ved Ulf Böling ønsket oss velkommen til et solfylt Åbo. Fra Norge deltok 15 deltagere, med Jonny Nauste i spissen.

Den norske delegasjonen hadde store forventninger til valgt tema. Tidlig erfarte vi at de andre nordiske landene allerede hadde grå økonomi som et fokusområdet.

Dag 1:
Første punkt på agendaen var en presentasjon av Häradsfogdarna i Finland i et historisk perspektiv v/Marika Valjakka og hva som er utfordringen med grå økonomi. Det viser seg at vekst i den grå økonomien setter press på velferdsstaten.

Tradisjonen tro fikk vi en oppdatering på hva som har skjedd i hvert av deltakerlandene siden vi møttes i Bergen 2011.

Finland:
2011 ble spesialinnfordring innført for å opprettholde den alminnelige betalingsmoral og likebehandling. Arbeidsmetoder skal styres av ”best practice”.

Strukturreformen ble igangsatt i 2013 og skal pågå helt frem til 2025. Målet er å redusere antall kontorer fra 178 stk til 66 stk. Strukturreformen skal også se på krav til kompetanse samt innfordringskostnader, uten at det skal gå på bekostning av rettessikkerheten. Reformen vektlegger at på selv om antall kontorer reduseres skal det være mulighet til personlig oppmøte.

Danmark:
Fra og med 01.04.11 fikk Danmark innført nye regler om rekonstruksjon. I tillegg har de fått nye regler om konkurskarantene. I 2013 ble digital forkynnelse innført og de har derfor nå ingen stevning fordi alle forkynnelser skjer via internett. Varsel om rettsmøter går via telefon/SMS.

I utgangspunktet er all innfordring sentralisert i København. I tillegg er det ytterligere 10 kontorer fordelt utover landet. Det skal også etableres 10 mobile pantefogder som skal reise ut på utpantning i sitt distrikt. I prinsippet vil kontoret bli i bilen.

Norge:
Lite har skjedd på området i det siste. Innfordringssystemet i Norge er fremdeles organisert med særlige- og alminnelige namssmenn. Totalporteføljen til den alminnelige namsmann har i det siste økt med 1 %. I politi og lensmannsetaten brukes ca 6-7 % av ressursene til sivile gjøremål.

I Norge jobbes nå med å få til et gjeldsregister. Lovforslaget er i disse dager sendt fra Regjeringen til Stortinget.

I forlengelse av Politianalysen kan vi forvente en omorganisering av etaten.

Sverige:
I 2011 fikk Sverige en ny lov som skal gjøre det lettere for næringsdrivende å få gjeldsordning. All skattelovgiving er samlet i en lov.

Tanker om fremtiden går i retning av fokus på utdannelse og kompetanse og forskning innen økonomisk trygghet.

Den første dagen ble avsluttet med mottakelse i Åbo Stadshus med omvisning.

Dag 2:
Dagen ble i stor utstrekning viet til økonomisk kriminalitet, og hvordan vi kan forebygge og bekjempe og samhandle mellom innfordrings-, politi- og påtalemyndighet.

Under dag 2 erfarer vi i den norske delegasjonen at Sverige og Finland de siste årene har hatt stort fokus i kampen mot grov organisert kriminalitet. Norge har en lang vei å gå, med unntak av skattemyndigheten.

Siste del av dagen ble benyttet til workshops. Deltakerne ble delt inn i fem grupper med hvert sitt tema som i stor grad var rettet mot temaet grå økonomi og grov økonomisk kriminalitet.

Om kvelden var vi på besøk på Riksfogdeämbetets hovedkontor og der fikk vi omvisning, bl.a. i kontorets egne badstue! Deretter gikk turen til Åbo slott hvor vi fikk en herskapelig middag sammen med slottets ”hertug og hertuginne”.

Dag 3:
Hovedtemaet 3. dag var ”Bekjempelse av økonomisk kriminalitet i forbindelse med konkurs”. Finland har en egen konkursombudsmann. De er en selvstedig spesialmyndighet som overvåker forvaltningen av konkursbo og er det administrative bindeleddet til justisdepartementet. Bekjempelse av økonomisk kriminalitet er en av ombudsmannens prioriteringer.

Som alltid fikk vi hilsninger fra UIHJ ved Mathieu Chardon og Marc Schmitz. De gav oss en kort presentasjon av UIHJs arbeid den siste tiden og prioriteringer for fremtiden. Blant annet ønsket de oss velkommen til neste internasjonale kongressen som avholdes i Madrid 2.- 6. juni 2015.

Stafettpinnen ble gitt videre til Sverige som skal arrangere Nordisk insolvensdager i Lund 6 - 8. mai 2015.

Publisert 16 mai 2014 14:54