Tekst og foto: Anne L. Buvik

Rindal satte likhetstegn mellom digitalisering og virksomhetsutvikling.

- Digitalisering er helt avgjørende for å realisere politiets strategiske mål mot 2025. Uten den kan vi ikke være i forkant av kriminaliteten. Vi må ha tilgjengelige tjenester med høy kvalitet for å skape trygghet i det digitale rom, sa Rindal.

Han var helt klar på at det digitale skiftet må styres.

- Ledelse på dette området er helt nødvendig – ingenting utvikler seg av seg selv, understreket han. Men teknologi er ikke det eneste området med forbedringspotensial i politiet.

- Forbedring av arbeidsprosesser er undervurdert. Man kan gjøre mange forbedringer og hente gevinster helt uten teknologi. Det handler om styring og rammer og ta i bruk relevante verktøy. Dette kan gi gode og målbare resultater, hevdet han.

Han minnet om politiets oppgave:

- Alt vi gjør, skal ivareta borgernes sikkerhet, trygghet og alminnelige velferd. Virksomhetsutvikling betyr å utvikle politiet til å levere bedre tjenester til samfunnet.

Han trakk frem seks drivere vil påvirke politiets teknologiske utvikling: Stordata, skytjenester, tingenes internett, mobile løsninger, sosiale medier og kognitive løsninger.

- Det skjer en enorm utvikling innenfor disse områdene. Når man kombinerer disse driverne, gir de enorme nye muligheter. Kunstig intelligens og Maskinlæring (ML) er viktige endringsdrivere. Tingenes internett gir enormt mange flere kilder til digitale spor og bevis. Når folk kobler alt fra brødristere til bilene til nettet, skaper det enormt mange nye kilder. Samtidig er det slik at jo flere dingser vi har koblet til nettet, dess større angrepsflate skapes, og med det økt sårbarhet i samfunnet. Politiet får et helt nytt territorium å utøve politimyndighet og sikre spor i. Hvordan skal vi finne fram til relevant informasjon?

Veksten krever at vi tenker annerledes. Lagret informasjon øker med 40 % i året. Gapet mellom vår evne til å behandle opplysninger og veksten i relevante opplysninger blir stadig større, og vi må tenke annerledes, sa han, og nevnte blant annet nye problemstillinger for politiet når selvkjørende kjøretøy blir involvert i trafikkulykker. Hvem skal politiet egentlig avhøre? Vedkomne som skrev programvaren?

Kriminelle er innovatører i å utnytte ny teknologi, kriminalitet blir mer sofistikert og vanskeligere å oppdage, og det skapes stadig nye former for kriminalitet.

-  Innbyggerundersøkelsen 2018 viste at bedrageri på nett er noe av det folk flest bekymrer seg aller mest for. Likeledes ID-tyveri. Samtidig tviler folk på politiets kompetanse til å etterforske denne typen kriminalitet. Politiet har høy tillit i dag, men trenden er at den synker noe, sa Rindal.

Han trakk fram noen viktige grep for å styrke både kompetanse og tillit: Modernisering, involvere brukere, skape selvbetjeningsløsninger for publikum, lære av andre, utnytte innovasjon, og styrke informasjonssikkerhet.  

- Det er helt nødvendig at politiet knytter til seg medarbeidere med annen kompetanse enn den politifaglige. Dette er vi gang med å rekruttere eller bygge opp selv. Det kan være aktuelt å samarbeide andre med utdanning. Mye gjenstår, men vi har gjort en del forbedringer, og tatt i bruk nye verktøy på en rekke områder. Det handler ikke bare om rakettforskning, enkle grep har også gitt utmerkede resultater. Nye arbeidsmetoder og kompetanse sammen med bruk av nye digitale verktøy skaper bedre tjenester, avsluttet Cato Ringdal.