Av Arve Sigmundstad, Parat24

Difi rapporterer at politiet har vært gjennom et krevende år i arbeidet med nærpolitireformen. Samtidig endres kriminalitetsbildet betydelig, og de arbeidskrevende sakene øker kraftig. Nøkkeltallene for politiets resultater viste i fjor en negativ tendens, noe som må påregnes når en stor reform skal gjennomføres samtidig med ordinær drift.

Vurderinger og anbefalinger
Difi vurderer at reformen er nå inne i en fase hvor det er viktig at den nye organiseringen får satt seg. De påpeker også at kvalitetsdelen av reformen er ønsket av alle deler i politiet, men den koster både tid og ressurser. Både ledere og medarbeidere opplever at det blir for mye på én gang.  

Rapporten beskriver også at en viktig utfordring med reformen er at mange, både ledere og medarbeidere, fortsatt har liten tro på reformen. Det skyldes først og fremst at de opplever manglende ressurser til å gjennomføre alle tiltakene.

Tilliten faller
Leder i Norges politilederlag i Parat, Marit Ellingsen, sier det er viktig med en evaluering av reformen. 
– Det har vært et krevende år i reformarbeidet. Situasjonen nå i politiet er at restansene øker, saksbehandlingstiden går opp, tilliten til politiet går ned og mange ansatte har fortsatt liten tiltro til reformen, sier hun til Parat24.

 Ellingsen ser med interesse på de anbefalingene som nå foreligger fra Difi, og ser at omstilling er krevende og tar tid, samtidig som resultatene lar vente på seg. 
– Vi har gjennomført omfattende endringer mens vi har vært i ordinær drift. Fremover vil det kreve gode ledere som gjør tydelige prioriteringer, planlegger godt og har utholdenhet.  Alt kan ikke gjøres på en gang og vi må nå få tid til å la tiltakene som er igangsatt får virke, sier hun.

 Ellingsen sier god ledelse og involvering er avgjørende for å lykkes med reformen. 
– I tillegg må ledelsen på lokalt nivå få handlingsrom til å gjennomføre og justere tiltakene ut fra utfordringene i det enkelte politidistrikt, sier hun.

Anbefalinger fra Difi:

  • Tydeligere prioritering av mål er nødvendig
  • Reformtiltakene må få tid til å virke
  • Oppgave- og ressursfordelingen mellom FDE og GDE bør følges opp
  • Nytenkning og digitalisering er en forutsetning for å nå målene med reformen
  • Kommuner og politiet må bli enige om hvordan de sammen skal løse kriminalitetsutfordringene
  • God ledelse og involvering er avgjørende for å lykkes med reformen
  • Politiet må bygge en felles delingskultur

Ekstern lenke: Difi-rapport 2019:1 Evaluering av nærpolitireformen
Ekstern lenke:
 Analyse av medieomtalen av nærpolitireformen 2018