- Jeg er glad for at vi endelig har fått dette utvalget på plass, sier forbundsleder Geir Krogh. Spesielt glad er jeg for at Lillian Borge Bersaas har tatt på seg ansvaret med å lede det. Mange av våre medlemmer er ledere på ulike nivå innen sivil rettspleie og det er på høy tid at dette også vises i vår interne organisering, sier Krogh.

Det nye utvalget består av tre ledere innen fagfeltet med namsfogden i Bergen, Lillian Borge Bersaas, som leder. De øvrige medlemmene er namsfogden i Sandnes, Øyvind Time og seksjonsleder i Halden, Audhild Notø. Utvalget er opprettet av landsstyret og representantskapet vil behandle opprettelsen som egen sak på møte 11. mai 2017.

Lensmannslaget har tradisjonelt tatt et ansvar for den sivile rettspleie, både faglig og i forhold til organisering, forklarte Jonny Nauste under oppstartsmøte. Det rent faglige er i dag godt ivaretatt av Politidirektoratet, Politihøgskolen og koordinatorfunksjonen. Norges Politilederlagets engasjement bør derfor hovedsakelig være innen ledelse, organisering og utvikling av den sivile rettspleie, mente Nauste.

Internasjonalt samarbeid

I tillegg er fagforeningen medlem av den internasjonale namsmannsorganisasjonen (UIHJ) fortsatt Nauste. Dette er Norges eneste internasjonale arbeid innen fagfeltet og NPL har derfor et viktig ansvar i å utvikle dette samarbeidet videre. Det handler om ulike internasjonale konferanser, møter og arbeidsgrupper. I tillegg har Norges Politilederlag vært pådrivere for et eget nordisk samarbeid. Hvert annet år arrangeres det en nordisk insolvenskonferanse. Norge arrangerte den forrige i Bergen i 2011. - En av de første oppgavene utvalget bør ta tak i er å arrangere den neste insolvenskonferansen i Norge, sa Nauste.

Mandat
Utvalgets medlemmer har allerede utarbeidet et utkast til mandat for arbeidet. Målet er å ivareta medlemmenes interesser innen sivil rettspleie. Utvalget skal være en pådriver for utvikling av ledelse, metode, samarbeid og organisering, og ivareta NPL’s internasjonale samarbeid innen fagfeltet.

Utvalget vil bl.a. bli brukt som høringsinstans for ulike saker innen sivil rettspleie og rapporterer til landsstyret/forbundskontoret. Utvalgets medlemmer vil formelt bli valgt av representantskapet.

Namsfogden i Bergen, Lillian Borge Bersaas, skal lede det nye utvalget for sivil rettspleie i NPL

Organisering av sivil rettspleie i reformen
- En av de første sakene vi vil engasjere oss i er organisering av den sivile rettspleie i Nærpolitireformen, sier den nyvalgte utvalgslederen, Lillian Bersaas. Det må være et mål at organiseringen blir gjenkjennelig i hele landet også innen den sivile rettspleie. Her kan Norges Politilederlag være en viktig pådriver og premissleverandør. Vi vil utarbeide en mailliste for alle av medlemmene innen fagfeltet og kommunisere direkte med dem. Det skal være enkelt å kontakte oss i utvalget og alle har mulighet til å være med i utviklingen av organisering og ledelse av den sivile rettspleie, konstaterer Bersaas.

Publisert 06 februar 2017 11:18