Undersøkelsen er utført av Kantar TNS, på bestilling fra politiet.

– Det kan være flere grunner til tilbakegangen. Parallelt med gjennomføring av politireformen har verden og kriminaliteten endret seg. Politiet har fått flere og mer komplekse og arbeidskrevende oppgaver, og leverer ikke gode nok resultater, skriver politiet på sine nettsider.

I undersøkelsen fremkommer det et gap mellom nordmenns bekymring over datakriminalitet, og inntrykket av politiets evne til å håndtere slike saker.

Seks av ti nordmenn svarer at de mener politiet tar seg av trafikkrelaterte hendelser på en god måte, mens bare tre av ti har tiltro til politiets evne til å håndtere saker som seksuelle overgrep, krenkelser og internettbedrageri.

Kun to av ti mener politiets håndtering av trakassering og mobbing på nettet er god.
– Den teknologiske utviklingen går raskt, kriminaliteten blir mer kompleks, vanskeligere å oppdage og mer utfordrende å etterforske. Politiet ser at vi må bli bedre på å forebygge og etterforske kriminalitet som skjer på nett, sier konstituert politidirektør Håkon Skulstad.

Politilederne er ikke overrasket
Leder av Norges Politilederlag i Parat, Geir Krogh, sier at resultatene fra publikumsundersøkelsen ikke er overraskende for hans medlemmer.
– Erfaringer fra tilsvarende store reformer i andre land viser at bølgedaler som dette er en forventet utvikling uten at det dermed er en krise, sier han.

Krogh sier mye nå gradvis begynner å fungere etter intensjonene i politiet.
– Endringsarbeidet har imidlertid gått ut over kapasiteten i politiet, særlig i kombinasjon med et stadig trangere budsjett, sier han. 

Publikumsundersøkelsen er gjennomført tidlig på høsten i 2018.

Preget av negativ omtale
Krogh sier respondentene nok er naturlig preget av de mange negative omtalene av manglende etterforskningskapasitet og lang saksbehandlingstid i løpet av sommeren. – Forskerne Filstad og Karp fremla 17. januar i år undersøkelser som viste at store deler av de ansatte har liten tro på reformen. Sammenholdt med tilbakemeldingene fra publikum får vi et bilde som stemmer godt med vår oppfatning av status for politiets kapasitet og tjenester, sier han.

Krog sier negative resultater og manglende tro på at reformen vil føre til bedre tjenester, går naturlig ut over innsats og motivasjonen til å yte det lille ekstra.
– Forskernes klare råd er å fortsette endringsarbeidet i politiet, men med større grad av involvering og meningsskapende prosesser. Det kan være lurt å lytte til råd fra fagfolk, sier han-

Krog mener det kommer tydelig frem at gode resultater ikke kommer av seg selv.
– Det krever hardt arbeid fra ledere og ansatte over tid, sier han.