Det var leder i Norges Politilederlag i Parat, Geir Krogh, som presenterte resolusjonen på Parats landsmøte.

– Da vi kom inn i Parat oppdaget vi at det også var mange ledermedlemmer i de andre medlemsgruppene. Derfor der det viktig at Parat fokuserer på ledelse og lederes lønns- og arbeidsvilkår. 
Denne resolusjonen viser at Parat tar lederes utfordringer på alvor og at dette er den rette fagorganisasjonen for ledere på alle nivå og fagområder, sier Geir Krogh til Parat24.

Parats landsmøte vedtok følgende resolusjon:

"Parat er en fagorganisasjon med fokus på ledelse og lederutvikling. Vi er opptatt av å sette standarder for god ledelse, som fremmer mangfold og balanserer fokuset mellom resultater og personalforvaltning.

Parat har mange ledere som medlemmer og har høyt fokus på lederes lønn- og arbeidsvilkår. Alle skal ha like muligheter til å bli ledere. Sammen med arbeidsgiver vil vi derfor jobbe for tiltak som stimulerer til talentutvikling, sikrer bred rekruttering og videreutvikling av ledere på alle nivå og fagområder.

Parat vil bidra aktivt med opplæring av egne ledermedlemmer i lov og avtaleverk og utvikling av ledernettverk på tvers av organisasjonene. God hverdagsledelse er vesentlig for utvikling av et godt og helsefremmende arbeidsliv. Vi vil jobbe for en åpenhetskultur hvor det skal være trygt å si fra om kritikkverdige forhold og hvor konflikter håndteres på lavest mulig nivå. Samtidig må arbeidsplassene ha varslingsrutiner som sikrer god ivaretagelse av både varsleren og den det varsles på".