politilederkonferansen på Gardermoen sa Busch at han hadde stor sympati med Politidirektoratet som må stå i stormen når politireformen settes i verk. 
– De gjennomfører en reform som det var bred politisk vilje til å gjennomføre, men drahjelpen fra Stortinget i prosessen direktoratet har stått i og står i har vært nokså mager, sier han. 

Han peker på at i nesten alle sammenhenger der Stortinget kan ytre seg, for eksempel i forbindelse med budsjett eller Jeløy-erklæringen er det veldig mange utsagn om Politidirektoratet.

Få tilbake detektiven
Busch sier at suksesskriteriene for politireformen ligger i punktene lik innsats fra start i alle saker, politiarbeid på stedet, lik praksis i tjenesteutførelsen og god beredskapsevne innenfor bekjempelse av kriminalitet. Etterforskning er en viktig del for å bidra til en god operativ løsning ute i felten.
– Etterforskningen fremskaffer nesten hele tiden informasjon om som er avgjørende for hvordan man skal løse den mest akutte operative innsats, sier han.

Busch ønsker at det skal bli mer attraktiv å jobbe med etterforskning.
– Husk på detektiven. Etterforskning er et fag, ikke saksbehandling for å avkrysse ruter, sier han.

Han tror kvaliteten på etterforskningen vil stå sentralt når politireformen blir evaluert om tre-fire år. 

Trenger bedre etterforskningsledelse
Forbundsleder Geir Krogh i Norges Politilederlag sier forbundet deler Riksadvokatens bekymring for etterforskningsfeltet.
– Vi heier på etterforskningsfaget og etterforskningsledelse, sier han. 

Forbundet har i høringsuttalelser til straffeprosessloven og påtaleanalysen tatt opp behovet for en sterk etterforskningsfaglig ledelse og en tydelig rollefordeling mellom påtaleledelse og politifaglig ledelse. 

Et hundretalls politiledere møtte hverandre på konferansen på Scandic Airport hotell.

Se også disse sakene fra konferansen:
Politilederne samlet på Gardermoen

Åpenhet og tillit tema for politilederene

Politiet må bygge tillit fra samfunnet