Parat24 har tidligere skrevet om de nye bestemmelsene om lønnstyveri og om ansatte i hotell- og restaurantbransjen som ikke får betalt for overtid.

En undersøkelse foretatt blant Parats tillitsvalgte i november 2021 viser at de ikke er alene om dette. Så mange som 35 prosent av Parats tilitsvalgte svarer at arbeid det ikke betales lønn for, eller som en ikke får tatt ut i fritid er den størst utfordringen på arbeidsplassen når det gjelder arbeidstid. I en tilsvarende undersøkelse foretatt for to år siden var det 20 prosent som svarte det samme.

Parats forhandlingssjef Turid Svendsen liker ikke denne utviklingen, og signaliserer at dette vil bli tatt opp i årets hovedoppgjør.
– Arbeid skal lønnes, hvis ikke så snakker vi om dugnad, sier Svendsen.
Hun
 utelukker ikke at økningen kan ha sammenheng med at mange har hjemmekontor og jobber til ulike tider av døgnet.

Offentlig sektor er versting
I stat og kommune er det 38 prosent av de tillitsvalgte som svarer at den viktigste utfordringen når det gjelder arbeidstid er arbeid som det ikke blir kompensert for/ ikke tatt ut i fritid. I privat sektor er det 33 prosent som opplever dette som problematisk, mens det innen spekterområdet er 17 prosent.
Tilsvarende tall fra november 2019 er stat 22 prosent,  kommune 19 prosent, privat  20 prosent mens det innen spekterområdet er 17 prosent, det samme som i 2021.

Leder i Parat, Unn Kristin Olsen mener det ikke er særlig oppløftende at offentlig sektor er verstingen når det kommer til ulønnet arbeid.
– Arbeidstid og lønn skal være godt regulert gjennom lov- og avtaleverket for offentlig sektor, sier Olsen. 

Hun har merket seg at økningen har vært markant under pandemien.
– Jeg får tilbakemelding fra våre tillitsvalgte at det er vanskeligere å skille mellom jobb og fritid når man har hjemmekontor.

Olsen tror imidlertid ikke at økt bruk av hjemmekontor er svaret alene og at problemstillingen er mer sammensatt.
– Vi må nok gå dypere inn i årsaksforhold der dette gjelder, og gå i dialog med de tillitsvalgte om hvordan vi løser dette. Arbeidsgiver har et stort ansvar her, og dette ansvaret må de være seg bevisst. Jeg forutsetter at der dette er et problem, vil arbeidsgiver ta initiativ til å få løst utfordringene, sier Unn Kristin Olsen.

Av andre forhold Parats tilitsvalgte opplever som problematisk når det gjelder arbeidstid er mye overtidsarbeid og avvik fra normalarbeidsdagen. 27 prosent av de tillitsvalgte svarer imidlertid at de ikke har utfordringer i forhold til arbeidstid. Dette er en nedgang fra nesten 40 prosent i 2019.

Fakta:
Tallene er en del av en større undersøkelse foretatt blant Parats tillitsvalgte i november 2019 og 2021. Parat har om lag 3000 tillitsvalgte i alle sektorer i arbeidslivet. Om lag en tredjedel av de tillitsvalgte har besvart undersøkelsen

Hva er den viktigste utfordringen på din arbeidsplass når det gjelder arbeidstid? Svar i prosent

November 2021

November 2019

Mye overtidsarbeid

15

15

Avvik fra normalarbeidsdagen, ubekvem arbeidstid

23

17

Arbeid som det ikke blir kompensert for/ ikke tatt ut i fritid

35

20

Ingen utfordringer

27

39