Paal Herman Seivaag er hovedtillitsvalgt for Parats medlemmer i NAV og nestleder i Parat NAV. Han er fornøyd med forslaget til budsjett.
– Dette er veldig bra og helt nødvendig, sier Seivaag.
Parat NAV har i flere sammenhenger tatt opp behovet for økte budsjetter både med arbeidsgiver og med ledende politikere.
– Forslaget til statsbudsjett viser at regjeringen har lyttet til oss, sier Seivaag.

Stort press
Det siste halve året har NAV opplevd et historisk press. De har mottatt nesten fem ganger så mange dagpengesøknader som i fjor og en rekordhøy ledighet har ført til at flere folk har hatt behov for oppfølging og veiledning. I tillegg har NAV jobbet intenst for å få på plass nye eller endrede ordninger besluttet i Stortinget.
– Presset på enkelte av NAVs ytelser førte naturlig nok til at de måtte omprioritere innsatsen internt. En del oppgaver som ble nedprioritert i vår og sommer må tas tak i nå. Det er åpenbart at denne ekstraordinære situasjonen og konsekvensene av den kommer til å følge NAV inn i 2021. Det er derfor behov for en midlertidig styrking av NAV, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en pressemeldning.

Etter en solid innsats i NAV er saksbehandlingstiden i dagpengesaker nå tilbake til normalen, og en del ansatte som ble omdisponert er tilbakeført til sine vanlige arbeidsoppgaver. NAV forventer likevel at situasjonen fremover blir krevende. Rekordmange søknader vil sannsynligvis gi en tilsvarende økning i antall klagesaker, og det legges til grunn at ledigheten i 2021 forblir høyere enn vanlig.

Med regjeringens budsjettforslag er NAV bedre rustet til å håndtere konsekvensene av koronakrisa, blant annet ved at de kan videreføre flere av personene som ble midlertidig ansatt for å håndtere koronakrisen i 2021. Slik kan NAV fortsette å gi brukerne gode tjenester i en krevende tid.
– I denne situasjonen er det viktig å sikre oppfølging av ikke bare arbeidssøkere som er nær arbeidslivet, men også unge uten yrkeserfaring og dem som er dårligere stilt grunnet svakere kvalifikasjoner, språkkunnskaper eller helse. Konkurransen om stillingene har økt, og det kreves en sterkere innsats for å støtte disse arbeidssøkerne, sier Asheim.

440 millioner til automatisering
 

I tillegg foreslår regjeringen å bruke 440 millioner kroner til modernisering av IKT-systemene i NAV. Styrkingen vil bidra til at flere av NAVs tjenester kan automatiseres, slik at de ansatte kan bruke mer tid på oppfølging og veiledning.

Enkelte av NAVs IKT-systemer er svært gamle, og tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet og brukervennlighet. Flere av systemene krever også mye manuell saksbehandling, noe som er svært ressurskrevende og fører til unødvendig lang saksbehandlingstid for mange ytelser. Det er nødvendig å skifte ut slike utdaterte systemer der dette er mulig.
– Vi må legge til rette for at møtet med NAV er så enkelt og brukervennlig som mulig. Da må de ansatte kunne bruke mest mulig av tiden sin på å følge opp folk som trenger deres hjelp, fremfor å bruke tid på manuell saksbehandling av enkle søknader som kunne blitt behandlet automatisk, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en pressemelding.