NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. 

NAV har omtrent 19 000 medarbeidere. Av disse er omtrent 14.000 ansatt i staten, og omtrent 5 000 er ansatt i kommunene.  

I tillegg til NAV-kontorene er det over hundre spesialenheter. Spesialenhetene løser sentraliserte oppgaver som det ikke er hensiktsmessig å utføre i førstelinja på det enkelte NAV-kontoret. 

Hovedmålene til NAV er

   

 • flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
 •  

 • et velfungerende arbeidsmarked
 •  

 • rett tjeneste og stønad til rett tid
 •  

 • god service tilpasset brukerens forutsetninger og behov
 •  

 • en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning