– Altfor mange opplever NAV som et tungrodd og byråkratisk system som det er vanskelig å finne fram i, sier Røe Isaksen til Aftenposten.

Han varsler nå flere store endringer som skal bidra til at NAV i framtiden være enda tettere på brukerne, enklere å forstå og lettere å finne fram i.

NAV skal få et smidigere, enklere og mer effektivt system for klager og anker. Det nåværende klagesystemet er ikke revidert siden folketrygden ble opprettet i 1966, og Røe Isaksen vil sette ned et offentlig utvalg som skal vurdere alle sider ved dagens ordning og foreslå alternative løsninger.
Videre skal NAV kommunisere med brukerne på en enklere og klarere måte, saksbehandlingen skal digitaliseres og nettstedet http://nav.no skal forbedres slik at det blir enklere for folk å finne fram og forstå nettsiden.

Målet er at det skal være like enkelt å forholde seg til NAVs forskjellige ordninger som det er å levere den digitale selvangivelsen eller skattemeldingen.

Parat NAV: Behov for gjennomgang
Parat NAV mener også at det er behov for en full gjennomgang av NAVs organisasjon. Hovedtillitsvalgt for Parats medlemmer i NAV og leder for Parat NAV, Agathe Osland Hellesen mener det er viktig at tjenestene skal være ute i hele landet-
–Vi er redd for at den lokale tilstedeværelsen til NAV står i fare, når oppgaver og brukertjenster regionaliseres. Det er ikke bra for brukerne og en utvikling vi ikke ønsker, sier Hellesen.

Hellesen minner om at det i Stortingsmeldingen "NAV i en nyere tid" fra 2016 står at ett styrket NAV kontor regionalt skal sikre myndige NAV kontor, samtidig skal man ha lokale tilpasninger og lokal tilstedeværelse.
– Ansvar, myndighet og fullmakt må ligge i ytre etat, ikke regionaliseres eller sentraliseres, sier hun.

Beslutningene tas for langt fra bruker
I følge Parat NAVs leder tas beslutninger om brukers rettigheter for langt fra bruker. 
– Målet om myndige NAV-kontorer som kan ta beslutninger er ikke nådd, og jeg stiller spørsmål ved om det er det som er ønskelig fra myndighetenes side. Det er stort fokus på brukermøter og tett oppfølging av brukere, dette får vi ikke ved utstrakt regionalisering. Lokal forankring og kunnskap er særs viktig i markedsarbeid, arbeidsgiverbistand og oppfølging av brukere, sier lederen av Parat NAV. 

Digitalisering
Hellesen mener digitalisering er bra, men at utviklingen av digitale løsninger forutsetter at det jobbes med lovverket.  Ytelser etter dagens folketrygdlov fordrer skjønnsutøvelse – dette kan bli utfordrende på digitale løsninger.
– Kunstig intelligens er en del av fremtiden, men lovverket må nok under lupen. Parat NAV ønsker forenkling velkommen – Korona har vist oss at det er mulig – men det har også vist oss at det fordrer endringer i lovverket, sier den tillitsvalgte for Parats medlemmer i NAV.

Søkt å sammenlikne med skatt
Hellesen mener Isaksens sammenlikning med skatt er søkt.
– Skatt er jo mer i rapporteringsform knyttet til forhåndsutfylt skjema. Søknader til NAV dreier seg i stor grad om ulike ytelser til den enkeltes livsopphold, som knytter seg til lover hvor skjønnsutøvelse er påkrevd, sier hun. 

Klart språk
NAV sitt språk er etter Hellesens mening for komplisert. Arbeidet med "klart språk" i NAV har pågått over år, og Parat NAV hadde ønsket at NAV var kommet mye lengre.
– Samtidig er det slik at mye av det vi formidler til brukerne knyttes mot ett lov- og regelver med tungt språk, sier Agathe Osland Hellesen.