Unge som står utenfor arbeidslivet, har ulike utfordringer. Det kan være lite arbeidserfaring, ikke fullført videregående opplæring, nedsatt arbeidsevne eller andre helseproblemer. Samtidig stilles det høye krav til kompetanse i arbeidslivet. Ungdomsgarantien betyr mer tid til å følge opp unge slik at de kan komme i jobb.

 

– Parat NAV oppfatter dette som ett defensivt budsjett. Her videreføres i stor grad dagens virkemidler med noen få styrkinger, styrking av varig tilrettelagt arbeid er veldig bra, likeså videreføring av satsing på unge, sier Agathe Osland Hellesen.

Vil være behov for oppbemanning

Leder i Parat NAV, mener flere av satsningene i budsjettet er bra, men viser til behov for oppbemanning. Hun sier at brukermengden i NAV vil øke fremover, og etterlyser mer bemanning for å ta unna for behovet.

– Brukermengden hos NAV vil øke. Vi ser det i form av økt sykefravær, økt antall brukere på arbeidsavklaringspenger, flere unge dropper ut, og at flere innvandrergrupper skal bistås inn på arbeidsmarkedet. Det krever flere hender i oppfølgingsarbeidet, sier Hellesen.

Trenger digitalisering og kompetanse

– Digitaliseringsprogrammet i NAV har hatt store utfordringer, og de elementene som ikke er ferdigstilt er videreført i nye prosjekter som også er preget av forsinkelser, sier Hellesen.  

 

Samtidig mangler det økonomiske bevilgninger til å innhente forsinkede prosjekter, sier hun.

– Bevilgninger er ikke utvidet for digitaliseringsprosjekter som allerede er forsinket. Det går på bekostning av driftsmidler.

Høy konkurranse om arbeidskraft

Parat NAV-lederen mener en del av problemet med ressurser og forsinkelser ligger i at NAV ikke kan betale for kompetansen de nå trenger, i et hett arbeidsmarked.

– Det er flere grunner til forsinkelsene, men hovedsakelig er det mangel på utviklere og jurister. NAV er ikke konkurransedyktig i dagens arbeidsmarked. En annen årsak er regelverkspesifisering på de ulike områdene, som tar lenger tid enn antatt. Parat NAV er bekymret for manglende bevilgninger til en kvalitativ og effektiv prosess med digitalisering, noe vi har etterlyst dette knyttet til de siste fire års statsbudsjett, sier Hellesen.