Stengte skoler eller barnehager er i seg selv ikke grunnlag for fritak for arbeidsplikten. I forbindelse med covid-19-pandemien, er det likevel innført en midlertidig ordning hvor du har rett til permisjon med omsorgspenger, når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien.

Dersom du må passe egne barn på grunn av sykdom, karantene eller stengte skoler har du i 2021 og 2022 krav på omsorgspenger i 20 dager. Har du flere barn har du krav på 30 stønadsdager i løpet kalenderåret.

Hvis du bruker opp det maksimale antall dager med omsorgspenger, er det likevel slik at du vil få rett til dager med omsorgspenger i hvis:
- Barnet, eller den som til vanlig passer barnet er i karantene
- Du må være hjemme som følge av at barnehage/skole er stengt
- Barnet ikke kan gå på barnehage/skole på grunn av særlige smittevernhensyn

Disse utvidede rettighetene gjelder inntil utløpet av 2022.

Utbetales fra arbeidsgiver

Arbeidstakere som er hjemme med barna vil motta omsorgspenger etter folketrygdloven. Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger, og utbetales normalt fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver er ansvarlig for å dekke omsorgspenger de første ti dagene i kalenderåret. Deretter er det NAV som dekker resten.

Normalt forskutterer arbeidsgiver omsorgspenger etter disse ti dagene, men dersom arbeidsgiver ikke forskutterer omsorgspenger, må arbeidstaker søke omsorgspenger fra NAV.

Også for selvstendig næringsdrivende
Det innføres også tilsvarende ordninger for selvstendige næringsdrivende, dog slik at NAV utbetaler omsorgspenger fra 11. dag de selvstendige næringsdrivende er hjemme med barn opp til 12 år. Selvstendig næringsdrivende vil altså ikke få kompensert de første 10 dagene. Selvstendige næringsdrivende kan derimot tegne tilleggsforsikring hos NAV som dekker sykepenger fra første dag.

Omsorgspengene for selvstendige næringsdrivende tilsvarer dekningen ved sykepenger, likevel slik at det for omsorgspenger til selvstendig næringsdrivende gis med 100 prosent av sykepengegrunnlaget (inntekt opp til 6 G, 638 394 kroner). Merk at omsorgspengene for selvstendige næringsdrivende og frilansere ikke er grunnlag for feriepengeopptjening.

Til og med 12 år
Behovet for å være hjemme med egne barn vil avhenge av den enkelte familie og barns behov. Noen har andre som kan avhjelpe, mens barn har ulike grad av selvstendighet. Etter arbeidsmiljøloven § 12-9 har derimot foreldre kun rett til å være hjem med syke barn til og med det år barnet fyller 12 år. Dette fordi barna anses å ha et særlige omsorgsbehov som tilsier at foreldrene skal kunne være hjemme.

Ytterligere informasjon finnes på NAVs hjemmesider