Sykehusforetakene er medlemmer i arbeidsgiverforeningen Spekter, og Parat har 570 medlemmer i Spekters såkalte område 10, som inkluderer en rekke yrkesgrupper i sykehusene. Parats medlemmer er i hovedsak ansatt i administrative og merkantile stillinger. Medlemmer som jobber i sykehusapotek er ikke omfattet av denne meklingen.

Også på dette området er det pensjon som er det store stridsspørsmålet. Parat og YS krever pensjon fra første krone. 
– Vi krever pensjonsopptjening fra første krone for våre medlemmer i sykehusene, uavhengig av stillingsstørrelse. I dagens system faller ansatte i stillinger på under 20 prosent utenfor pensjonsordningen og mister både alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.  Dette rammer i stor grad kvinner og lavtlønnsgrupper, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og forhandlingssammenslutningen YS Spekter.

Parat-medlemmer på St Olavs hospital HF og Sørlandet sykehus HF avd. Arendal kan bli tatt ut i streik onsdag morgen hvis meklingen ikke fører fram. Parats repesentant i YS Spekter forhandlingsutvalg, Bodil Røkke, sier hun ser frem til en konstruktruktiv mekling.
– Vi håper på å kommer til en løsning slik at vi unngår en konflikt, sier hun. 

YS-forbundene Delta og Parat står sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og El og It Forbundet i LO om kravet om rettferdig pensjonsopptjening. En eventuell streik vil ramme blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene. 

Les også: Neste uke kan det bli sykehusstreik