Ved streik faller arbeidsgivers plikt til å betale lønn og eventuell annen godtgjørelse bort. Arbeidstaker har krav på å få utbetalt opptjent lønn frem til plassfratredelse. Streikende arbeidstakere kan ikke forvente forskudd på lønn.

De som er i streik, får streikebidrag fra Parat. Streikebidraget vedtas i hvert enkelt tilfelle av hovedstyret, etter søknad fra forhandlingsutvalget på den aktuelle tariffavtalen og forhandlingssjefen i Parat. Streikebidraget vil i de fleste tilfeller være mindre enn det man får i lønn. I spesielle tilfeller så kan hovedstyret vedta et forhøyet streikebidrag, eks. ved prinsipielle streiker for fellesskapet.

Streikebidraget er skattefritt. Medlemmer som blir permittert som følge av konflikt og som ikke har rett til dagpenger, kan også søke om streikebidrag.

Streikebidrag utbetales på bakgrunn av krav fra tillitsvalgte. Dersom det blir streik, må medlemmene sende navn, stillingsbrøk og kontonummer til tillitsvalgte, slik at vi kan utbetale streikebidrag til den enkelte.

Arbeidsutvalget i Parat (leder, nestleder og generalsekretær) har innvilger streikebidrag på kr 4021 per streikende medlem per uke (beregnet på 5 dagers uke).

Forsørgerbidrag til aleneforeldre på kr 514 per uke per hjemmeboende barn under 18 år kommer i tillegg