Utvalget, som har vært ledet av tidligere Avinor-direktør og sjef for havarikommisjonen Sverre Quale, la frem sin innstilling tirsdag ettermiddag. Fra Parat har nestleder Anneli Nyberg deltatt.

Mandatet har vært å se på hvordan norsk luftfart kan utvikles på en best mulig måte, og har hatt representanter med dyp luftfartsbakgrunn, og representanter for arbeidstakerne og arbeidsgiverne.

Etablering av et biodrivstoff-fond
Utvalget har landet på at satsingen på biodrivstoff trolig er det beste klimatiltaket for luftfarten på kort sikt, men kommer med flere forslag som også skal ha til hensikt å kutte utslipp fra flytrafikken. Utvalget foreslår imidlertid ikke å avvikle taxfree-ordningen.

Innstillingen legger frem at det er nødvendig å få større fart i arbeidet med å dempe klimautslippene fra luftfarten, og at det blant annet er nødvendig å øke bruken av biodrivstoff raskere enn i dag.

Konkret går utvalget inn for at det etableres et eget fond med midler fra CO2-avgiften og dagens flypassasjer-avgift. Midlene fra dette fondet kan brukes til å fremskyve produksjonen og bruken av avansert biodrivstoff, og også utvikling av klimavennlige teknologier.

Samtidig ber utvalget om at myndighetene vurderer å innføre CO2-merking av alle flyreiser, noe som også forberedes i Sverige. Det innebærer at klimabelastningen av den enkelte flyreise blir oppgitt, og at dette budskapet nå leses før selve kjøpsprosessen kan gjennomføres. Den norske regjeringen har tidligere kommentert det svenske forslaget og åpnet for at et slikt tiltak også kan bli aktuelt å innføre i Norge. 

Vil avvikle premie for passasjervekst
Utvalget mener Norge bør arbeide for mer ambisiøse mål for utslipps-reduksjoner for internasjonal luftfart gjennom ICAO. Utvalget går inn for at det utarbeides en felles-europeisk system for klimaavgifter som skal erstatte de mange nasjonale særavgiftene som fins i dag.

Det er enighet om at dagens intensivordning for luftfarten må avvikles. Den går ut på at selskaper som klarer å øke sin trafikk til norske flyplasser gjennom et år får en bonus etter hvor mange flere passasjerer de klarer å skaffe Avinor. Dessuten gis det oppstartrabatter på nye ruter.

Delt om taxfree-ordningen
Et av de tiltakene som vurderes på politisk hold er et forbud mot dagens taxfree-ordning. Her har utvalget delt seg på midten, og representanter fra næringen utgjør den delen som vi beholde ordningen. Et flertall mener imidlertid at ordningen kan føre til et noe større reiseomfang enn uten en slik ordning, men at taxfree-ordningen gir en sikker og forutsigbar finansiering av dagens flyplass-struktur.

Også den delen av utvalget som går inn for avvikling, innrømmer også at finansieringen av dagens infrastruktur synes å være avhengig av ordningen. En avvikling må derfor gjennomføres med kompenserende tiltak fra myndighetenes side. Utvalget skriver at et bortfall alene vil føre til økte billettutgifter.

Utvalget er enig om at myndighetene allerede nå bør sende et klart signal om at de vil tilby selskaper som tar i bruk fly med null eller lave utslipp avgiftsreduksjoner når det blir aktuelt. Dermed kan det gå mot en kopi av ordningen som i dag gjelder for el-biler.
– Billetter med elektriske fly kan i en overgangsperiode fritas fra fiskale avgifter når de etter hvert blir et aktuelt alternativ. En slikavgiftspolitikk vil framskynde utvikling, produksjon og anskaffelser av lav- og nullutslipps-teknologi, skriver utvalget.

Strengere krav i arbeidsforholdet
Også for seg lønns- og arbeidsvilkårene i norsk luftfart er tema, og utvalget tar blant annet til orde for et forbud mot den såkalte «pay to fly»-ordningen, der nyutdannede piloter må betale flyselskapene for å opparbeide seg flytid.

Utvalget konkluderer også med at norske myndigheter bør vurdere om det å etterleve arbeidsrettslig lovgivning skal bli en betingelse for å få og opprettholde driftslisens for flyselskapene. En slik betingelse vil både sikre arbeidstakeres rettigheter og like konkurransevilkår i markedet, mener utvalget.

Vil ha vurdert forbud mot «selvstendig næringsdrivende»
Innstillingen legger også frem at det er behov for en kartlegging av hvilke regler andre EØS-land har om bruk av bemannings-formen «selvstendig næringsdrivende». Det er der ansatte er tilknyttet eksterne bemanningsselskaper, og ikke i selskaper som eies av flyselskapene.

Utvalget skriver rett ut at det er redd for at dette er en ansettelsesform som, om den får større utbredelse i EU, også kan bli forsøkt innført som en del av norsk luftfart.
– En slik kartlegging vil gjøre det mulig å ta stilling til om det er behov for felleseuropeiske regler. Det er også mulig å vurdere om flyselskapers bruk av slikt personell i Norge ikke bør være tillatt selv om de benyttes i kontrakter med underleverandører som isolert sett ikke er underlagt norsk rett, mener utvalget.

Vil vurdere arbeidstiden i luftfarten
Det blir også konkludert med at det et behov for å evaluere arbeidstiden for flyvende personell, Flight Time Limitations (FTL). Hensikten er å sikre at det stadige kostnadspresset i næringen ikke fører til at arbeidsbelastningen blir så stor at den også går ut over sikkerheten.
– Reglene må sikre like konkurransevilkår mellom flyselskap og ansatte i det indre marked innfor EØS, mener utvalget.